Theorie III: Geschiedtheorie in Praktijk

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LGX299B05
Vaknaam Theorie III: Geschiedtheorie in Praktijk
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Theorie III: Geschiedtheorie in Praktijk
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visue;e, materiële, audiovisuele en kwantitatieve) bronnen;
12. het vermogen om op de contextualiteit van de eigen maatschappelijke en wetenschappelijke oordeelsvorming en historische interpretaties, en die van anderen, te reflecteren;
13. het vermogen het voorlopige en complexe karakter van historisch wetenschappelijke kennis en onderzoek naar waarde te schatten.
18. het vermogen een eigen leerbehoefte ten aanzien van actuele en nieuwe onderwerpen te identificeren en deze ter hand te nemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van relevant onderzoek en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de historische wetenschappen
Omschrijving In dit college zullen studenten, steeds met het oog op hun scriptie, ingevoerd worden in de methodologische en theoretische stellingnames van de belangrijkste paradigma’s in de moderne geschiedbeoefening. Aan de orde komen uitwerkingen van in Theorie I en II eerder behandelde nomologische verklaringsmodellen, moderne hermeneutiek, evenals structuralistische en poststructuralistische theorieën en de recentere linguistic turn. Omdat het college de studenten expliciet wil ondersteunen bij het schrijven van scripties, ligt de nadruk ligt op de implicaties voor de interpretatie van teksten, beelden en andere artefacten zoals films, landschappen of ruimtes. Daarnaast is er aandacht voor argumentatie, inclusief het herkennen van drogredeneringen en de vele vormen waarin deze voorkomen, van complottheorieën tot en met utopische profetieën.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(2x2 uur hoorcollege)
Toetsvorm tentamen
(digitaal 3 uur)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. R.A. Krol
Docent(en) dr. B.S. Hellemans ,dr. R.A. Krol ,dr. R.G.P. Peters
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A Concise History of History. Global Historiography from Antiquity to the Present (Cambridge 2019) Daniel Woolf 9781108426190 €  28,00
Entreevoorwaarden Propedeuse
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 3 semester II a keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 3 semester II a verplicht
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester II a verplicht