KV: Framing Science

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX276B10
Vaknaam KV: Framing Science
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam KV: Framing Science: Perspectieven op Wetenschapsgeschiedenis
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden;
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden;
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie/status questionis;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audiovisuele en kwantitatieve) bronnen;
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken;
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld;
12. het vermogen om op de contextualiteit van de eigen maatschappelijke en wetenschappelijke oordeelsvorming en historische interpretaties, en die van anderen, te reflecteren;
13. het vermogen het voorlopige en complexe karakter van historisch wetenschappelijke kennis en onderzoek naar waarde te schatten;
14. het vermogen op grond van het eigen oordeel op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen met vakgenoten;
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen;
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten;
17. het vermogen actief deel te nemen aan maatschappelijke en wetenschappelijke discussies met respect voor opvattingen en gevoelens van anderen;
Omschrijving Wetenschap, en ook de manier waarop wij over wetenschap denken, is nooit objectief, maar altijd geworteld in culturele tradities, politieke opvattingen en sociaal- economische omstandigheden. Tijdens dit colleges leer je hoe je deze ‘niet-wetenschappelijke’ wortels van wetenschap kunt herkennen en hoe je wetenschapshistorisch onderzoek moet doen. Ieder college staat een sleutelmoment uit de wetenschapsgeschiedenis centraal (oa de wetenschappelijke revolutie, Darwin en het begrip van evolutie, het laboratorium en het recente vraagstuk van healthy ageing). We bespreken deze momenten vanuit het perspectief van wetenschapshistorische tradities. Dus vanuit de vraag hoe historici wetenschap hebben uitgelegd binnen specifieke historische en culturele frameworks. Vanuit dat perspectief analyseren we belangrijke ‘wetenschappelijke’ waarden als ‘objectiviteit’, ‘experiment’ en ‘vooruitgang’, als ook de historische en culturele betekenis van ‘het lichaam’ en ‘het laboratorium’. Daarnaast word je uitgedaagd om ook eigen casestudies aan te dragen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, essay, wekelijkse opdrachten
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. H.G. Knoeff
Docent(en) prof. dr. H.G. Knoeff
Entreevoorwaarden 45 ects van de propedeuse, HO II: Vaardigheden (LGX041P05) en HO III: Historisch Debat (LGX042P05)
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester II b keuzegroep
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester II b keuzegroep