Themacollege Econ. en Soc. geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LGX257B10
Vaknaam Themacollege Econ. en Soc. geschiedenis
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Themacollege Economische en sociale geschiedenis
Leerdoelen Hoorcollege:
1. brede en evenwichtig gespreide en samenhangende kennis en inzicht op hoofdlijnen in de politieke, culturele, economische en sociale aspecten van alle historische tijdvakken van de Oudheid tot en met het heden
2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden

Werkcollege:
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden;
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie (status questionis)
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld
14. het vermogen op grond van het eigen oordeel op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen met vakgenoten
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik in het Nederlands of Engels, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten
Omschrijving Het themacollege Economische en Sociale Geschiedenis bestaat uit hoor- en werkcolleges. Aan het begin van de cursus wordt eerst in zes bijeenkomsten een inleiding in de economische en sociale geschiedenis gegeven. De colleges zijn beschouwend – oftewel historiografisch, conceptueel en theoretisch – van karakter en bieden de student aan de hand van voorbeelden uit de gehele geschiedenis een panorama op het specialisme van de economische en sociale geschiedenis in brede zin. Daarbij wordt aandacht besteed aan ontstaan, ontwikkeling en beoefening (inclusief methoden, concepten en theorievorming) van de economische en de sociale geschiedenis en worden de belangrijkste thema’s binnen dit vakgebied behandeld. De economische en sociale geschiedenis wordt daarbij in de eerste plaats opgevat als een benaderingswijze om de geschiedenis te bestuderen. Om de colleges niet te abstract te maken, komen bij de behandeling van de stof regelmatig casussen en voorbeelden aan de orde. De hoorcolleges bieden suggesties voor mogelijke theoretische en conceptuele kaders voor de te schrijven werkstukken in de themagroepen. Deze themagroepen lopen in de eerste drie weken parallel aan de hoorcolleges en kennen verschillende onderwerpen. In deze werkcolleges leren studenten om een eigen onderzoek op te zetten binnen de kaders van het desbetreffende thema.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2x2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege)
Toetsvorm actieve participatie, digitale toetsing, essay, presentatie, schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
(digitaal 2 uur)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. R.F.J. Paping
Docent(en) prof. dr. H.A.J. Bras ,dr. D.T. Broersma , Y.O. Hilevych, PhD. ,dr. D.A. Knaap ,dr. R.F.J. Paping ,dr. J. Pelgrom ,dr. R. Plantinga ,Dr. A. Singh ,dr. A. van Steensel ,dr. H. Zwarts
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Lecture: De revolutie die in haar eigen staart beet: Hoe de economische geschiedenis onze ideeën over economische groei veranderde (beschikbaar als e-boek) J.W. Drukker 9789059311411
Werkcollege:
Afhankelijk van het werkcollege
Lecture (Int. Track): The revolution that bit its own tail: how economic history changed our ideas on economic growth
J.W. Drukker
Lecture (both tracks):
Social Theory and Social History
Donald MacRaild, Avram Taylor 0-333-91921-1
Entreevoorwaarden 45 ec en HO II: Vaardigheden (LGX041P05)
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II a keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester II a verplicht