Religious Heritage of the Middle Ages

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX237M10
Vaknaam Religious Heritage of the Middle Ages
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoekscollege: Religious Heritage of the Middle Ages
Leerdoelen 1. specialistische kennis van en inzicht in één of meer tijdvakken, en/of thema(’s), en/of regio(’s), alsmede de hieraan verbonden historiografische aspecten, actuele ontwikkelingen en trends;
2. gevorderde kennis van en inzicht in de (interdisciplinaire) theorieën, methoden en technieken van de historische wetenschappen;
3. kennis van en inzicht in de complexiteit en diversiteit van het verleden, de geschiedschrijving daarover en de kritische reflectie op de geschiedschrijving (historiografische reflectie);
4. kennis van en inzicht in het verrichten van historisch onderzoek en in onderzoeksstrategieën die daarbij succesvol kunnen worden ingezet;
6. het vermogen zelfstandig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een probleem en vraagstelling op te stellen, bijpassende theorieën en methoden te kiezen, en diverse en weerbarstige (tekstuele en/of audiovisuele, materiële, en/of kwantitatieve) bronnen en literatuur te verzamelen en kritisch te analyseren;
7. het vermogen om de verworven kennis van de geschiedenis en de geschiedschrijving en haar theorieën, methoden en technieken toe te passen in de beoordeling van onderzoek binnen de discipline of de maatschappelijke praktijk;
10. vermogen effectief gebruik te maken van tenminste een van de volgende historische vaardigheden:
a. het zelfstandig vinden van archivalia in archiefinstellingen en via internet;
b. het vinden en analyseren van uiteenlopende tekstuele bronnen
c. het vinden en analyseren van bronnen van beeldcultuur en materiële cultuur;
d. het vinden, analyseren en construeren van levensverhalen door middel van oral history, interviews en biografische analyse;
e. het maken van een (scenario voor) een (radio)documentaire of een tentoonstelling(splan);
f. het uitvoeren van kwantitatieve, organisatie- en beleidsanalyses;
g. het vinden en analyseren van andere specifieke historische bronnen en andere voor historisch onderzoek bruikbare onderzoeksvaardigheden;
11. vermogen complexe wetenschappelijke historische kennis en uitkomsten van onderzoek te evalueren en hierover met historici en andere wetenschappers op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen en daarbij te reflecteren op het eigen standpunt en dat van anderen;
12. vermogen om op basis van incomplete gegevensbestanden en valide argumenten te komen tot overtuigende interpretaties van historische vraagstukken;
13. vermogen op basis van een complexe en niettemin transparante vraagstelling een historisch onderzoek volgens voorgeschreven omvang op te zetten en uit te voeren, en met behulp van de uitkomsten tot een onderbouwd oordeel te komen waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke wetenschappelijke, sociaal-maatschappelijke of ethische aspecten van het vraagstuk.
14. het vermogen op heldere, accurate en aansprekende wijze schriftelijk en met correct taalgebruik te communiceren over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, benevens over de kennis, de motieven en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, zowel voor vakgenoten als voor een publiek van geïnteresseerden; zij kunnen dat doen conform de conventies van de historische wetenschappen in kritische en synthetiserende onderzoeksverslagen en een dito eindwerkstuk dat kan bestaan uit a) een scriptie; b)een leergeschiedenis; c) een scenario voor een documentaire; of d) een tentoonstelling(splan);
15. het vermogen om actief deel te nemen aan mondelinge discussies over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, met vakgenoten alsook het bredere publiek, en deze te kunnen verdedigen met respect voor andere opvattingen;
Omschrijving On the 15th of April 2019 the Notre Dame in Paris was struck by a fire which set the entire roof in flames. Quickly afterwards, media debated how to restore this site of world heritage attracting masses of tourists every year, and the question of the original religious meaning of this cathedral – built in the 11-12th centuries – was pushed at the background. A similar tension between reactions of the general, mostly secular, public and the religious communities for whom such buildings were originally conceived, may be found in the case of synagogues as places to visit rather than for veneration, or in the discussions about style and architecture of new mosques. Debating material religious culture may help us to get a more nuanced understanding of the European heritage at large. This course, however, interprets the meaning of heritage as more than the maintenance of material remains. What is at the center of inquiry in this course is the question of how religious ideas created new interpretations about the world, and how they are preserved as immaterial heritage in our society. What we consider religious today is also often described as a far broader and cultural frame.

The focus will be on the 11-13th centuries, a flourishing period of developments in religious practices, the rise of cathedrals in the cities, interreligious debates, and also conflicts (e.g. the crusades) in Europe. We will study the impact of monastic culture on change in rituals, the interreligious exchanges between Jews, Christians and Muslims, the development of international pilgrim networks and the importance of saints (and relics) as transmitters of ideas and regional identities. We will read texts, but we shall also study visual culture such as art, architecture, reliquaries, music.

Since the accent will be on the French religious heritage and its specific historical background, with the modern notion of laïcité, efforts to read French are strongly encouraged but knowledge of French is not obligatory to follow this course.

This course is especially suitable for students following the Specialisation History and Heritage Consultancy. Students will perform an individual research project based on historical sources, both visual/aural and textual, and there will be assignments for working in small teams.
Uren per week variabel
Vaksoort master
Coördinator dr. B.S. Hellemans
Docent(en) dr. B.S. Hellemans
Entreevoorwaarden Bachelor Geschiedenis of andere toelating tot de master Geschiedenis Vandaag, Oudheidstudies of een Research Master
Opmerkingen Niet-geschiedenisstudenten moeten zich melden via history@rug.nl, onder vermelding van studentnummer, naam, titel van het vak en de vakcode.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester II keuze
Ma Geschiedenis  (Ma onderzoekscolleges geschiedenis) 1 semester II keuze