Ancient Colonialism

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX229M10
Vaknaam Ancient Colonialism
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoekscollege: Ancient Colonialism in a Comparative Perspective
Leerdoelen 1. specialistische kennis van en inzicht in één of meer tijdvakken, en/of thema(’s), en/of regio(’s), alsmede de hieraan verbonden historiografische aspecten, actuele ontwikkelingen en trends;
2. gevorderde kennis van en inzicht in de (interdisciplinaire) theorieën, methoden en technieken van de historische wetenschappen;
3. kennis van en inzicht in de complexiteit en diversiteit van het verleden, de geschiedschrijving daarover en de kritische reflectie op de geschiedschrijving (historiografische reflectie);
4. kennis van en inzicht in het verrichten van historisch onderzoek en in onderzoeksstrategieën die daarbij succesvol kunnen worden ingezet;
6. het vermogen zelfstandig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een probleem en vraagstelling op te stellen, bijpassende theorieën en methoden te kiezen, en diverse en weerbarstige (tekstuele en/of audiovisuele, materiële, en/of kwantitatieve) bronnen en literatuur te verzamelen en kritisch te analyseren;
7. het vermogen om de verworven kennis van de geschiedenis en de geschiedschrijving en haar theorieën, methoden en technieken toe te passen in de beoordeling van onderzoek binnen de discipline of de maatschappelijke praktijk;
10. vermogen effectief gebruik te maken van tenminste een van de volgende historische vaardigheden:
a. het zelfstandig vinden van archivalia in archiefinstellingen en via internet;
b. het vinden en analyseren van uiteenlopende tekstuele bronnen
c. het vinden en analyseren van bronnen van beeldcultuur en materiële cultuur;
d. het vinden, analyseren en construeren van levensverhalen door middel van oral history, interviews en biografische analyse;
e. het maken van een (scenario voor) een (radio)documentaire of een tentoonstelling(splan);
f. het uitvoeren van kwantitatieve, organisatie- en beleidsanalyses;
g. het vinden en analyseren van andere specifieke historische bronnen en andere voor historisch onderzoek bruikbare onderzoeksvaardigheden;
11. vermogen complexe wetenschappelijke historische kennis en uitkomsten van onderzoek te evalueren en hierover met historici en andere wetenschappers op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen en daarbij te reflecteren op het eigen standpunt en dat van anderen;
12. vermogen om op basis van incomplete gegevensbestanden en valide argumenten te komen tot overtuigende interpretaties van historische vraagstukken;
13. vermogen op basis van een complexe en niettemin transparante vraagstelling een historisch onderzoek volgens voorgeschreven omvang op te zetten en uit te voeren, en met behulp van de uitkomsten tot een onderbouwd oordeel te komen waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke wetenschappelijke, sociaal-maatschappelijke of ethische aspecten van het vraagstuk.
14. het vermogen op heldere, accurate en aansprekende wijze schriftelijk en met correct taalgebruik te communiceren over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, benevens over de kennis, de motieven en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, zowel voor vakgenoten als voor een publiek van geïnteresseerden; zij kunnen dat doen conform de conventies van de historische wetenschappen in kritische en synthetiserende onderzoeksverslagen en een dito eindwerkstuk dat kan bestaan uit a) een scriptie; b)een leergeschiedenis; c) een scenario voor een documentaire; of d) een tentoonstelling(splan);
15. het vermogen om actief deel te nemen aan mondelinge discussies over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, met vakgenoten alsook het bredere publiek, en deze te kunnen verdedigen met respect voor andere opvattingen;
Omschrijving What determines the success of an imperial power? What specific attributes make societies more effective and powerful than others? Does one imperial system stand out above others, or is imperial success merely the result of chance? What is the impact of different forms of colonial rule on colonized people? In the present, 21th century geopolitical flux, these questions are more relevant than ever. In this course we will analyze in a comparative perspective the colonial strategies of the imperial powers that dominated the Mediterranean region in the Classical and Hellenistic Age. The comparative analysis will focus on Athenian, Syracusan, Roman, Carthaginian and Macedonian colonization and will address the following topics:
-Decision making process of founding new colonies: who were the authorities that founded colonies (senate, the people, generals etc.)? How many colonists were recruited and from what socio-economic and ethnical background? How was the selection process of colonists organized?
- Territorial organization of colonial landscapes: how were colonial territories divided amongst the colonists? Is there a regular and equal partition of the land, and if so, how much land was distributed to each colonist? What is the legal status of the land that colonists could farm (private, public or intermediate forms of property arrangements)? Who controlled the land that was not distributed to individual colonists?
-Political organization of colonies: how were colonies administered locally? What was the jurisdiction of the different colonial magistrates? How were political decisions made in colonies? What was the relationship between the colony and the mother city? Were colonies sovereign states or satellites of the founding polis?
-The impact of colonial rule on indigenous people living on colonized territories: what was the juridical and social position of indigenous people that continued to live on colonial territories?
Newly developed digital mapping tools, such as ESRI Story Maps will be used to organize and present our findings.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Vaksoort master
Coördinator dr. J. Pelgrom
Docent(en) dr. J. Pelgrom
Entreevoorwaarden Bachelor Geschiedenis of andere toelating tot de master Geschiedenis Vandaag, Oudheidstudies of een Research Master
Opmerkingen Niet-geschiedenisstudenten moeten zich melden via history@rug.nl, onder vermelding van studentnummer, naam, titel van het vak en de vakcode.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester I keuze
Ma Classics and Ancient Civilizations  (Classics) 1 semester I keuzegroep
Ma Classics and Ancient Civilizations  (Ancient History) 1 semester I verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 1 semester I verplicht
Ma Geschiedenis  (Ma onderzoekscolleges geschiedenis) 1 semester I keuze