Pagans, Jews and Christians

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX220M10
Vaknaam Pagans, Jews and Christians
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Pagans, Jews and Christians: Religions in the Roman Empire
Leerdoelen 1. specialistische kennis van en inzicht in één of meer tijdvakken, en/of thema(’s) , en/of regio(’s), alsmede de hieraan verbonden historiografische aspecten, actuele ontwikkelingen en trends;
2. gevorderde kennis van en inzicht in de (interdisciplinaire) theorieën, methoden en technieken van de historische wetenschappen;
3. kennis van en inzicht in de complexiteit en diversiteit van het verleden, de geschiedschrijving daarover en de kritische reflectie op de geschiedschrijving (historiografische reflectie);
4. kennis van en inzicht in het verrichten van historisch onderzoek en in onderzoeksstrategieën die daarbij succesvol kunnen worden ingezet;
6. het vermogen zelfstandig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een probleem en vraagstelling op te stellen, bijpassende theorieën en methoden te kiezen, en diverse en weerbarstige (tekstuele en/of audiovisuele, materiële, en/of kwantitatieve) bronnen en literatuur te verzamelen en kritisch te analyseren;
7. vermogen om de verworven kennis van de geschiedenis en de geschiedschrijving en haar theorieën, methoden en technieken toe te passen in de beoordeling van onderzoek binnen de discipline of de maatschappelijke praktijk;
10. vermogen effectief gebruik te maken van tenminste een van de volgende historische vaardigheden:
a. het zelfstandig vinden van archivalia in archiefinstellingen en via internet;
b. het vinden en analyseren van uiteenlopende tekstuele bronnen
c. het vinden en analyseren van bronnen van beeldcultuur en materiële cultuur;
d. het vinden, analyseren en construeren van levensverhalen door middel van oral history, interviews en biografische analyse;
e. het maken van een (scenario voor) een (radio)documentaire of een tentoonstelling(splan);
f. het uitvoeren van kwantitatieve, organisatie- en beleidsanalyses;
g. het vinden en analyseren van andere specifieke historische bronnen en andere voor historisch onderzoek bruikbare onderzoeksvaardigheden;
11. vermogen complexe wetenschappelijke historische kennis en uitkomsten van onderzoek te evalueren en hierover met historici en andere wetenschappers op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen en daarbij te reflecteren op het eigen standpunt en dat van anderen;
12. vermogen om op basis van incomplete gegevensbestanden en valide argumenten te komen tot overtuigende interpretaties van historische vraagstukken;
13. vermogen op basis van een complexe en niettemin transparante vraagstelling een historisch onderzoek volgens voorgeschreven omvang op te zetten en uit te voeren, en met behulp van de uitkomsten tot een onderbouwd oordeel te komen waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke wetenschappelijke, sociaal-maatschappelijke of ethische aspecten van het vraagstuk;
14. het vermogen op heldere, accurate en aansprekende wijze schriftelijk en met correct taalgebruik te communiceren over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, benevens over de kennis, de motieven en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, zowel voor vakgenoten als voor een publiek van geïnteresseerden; zij kunnen dat doen conform de conventies van de historische wetenschappen in kritische en synthetiserende onderzoeksverslagen en een dito eindwerkstuk dat kan bestaan uit a) een scriptie; b)een leergeschiedenis; c) een scenario voor een documentaire; of d) een tentoonstelling(splan);
15. het vermogen om actief deel te nemen aan mondelinge discussies over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, met vakgenoten alsook het bredere publiek, en deze te kunnen verdedigen met respect voor andere opvattingen.
Omschrijving Imperial Rome was the ‘religious capital’ of the world where cults and religious movements from all ends of the empire found a place. The Roman Empire (27 BCE - c.400 CE) can be seen as one large religious market where century-old Italian traditions, Greek literary mythologies, hybridized Egyptian cults such as Isis, and new oriental cults competed for worshippers. Even the Roman emperor was worshipped as a god. In addition to traditional polytheism, the Roman Mediterranean world was inhabited by monotheistic Jews and saw the rise of Christianity. The Roman empire must have been one of the most religiously pluralistic societies in world history. This course investigates the religions of the Roman Empire. What were the religious options, and what did they have to offer to the inhabitants of the empire? What were the interactions between the various religions? What was the attitude of the Roman state? How religiously tolerant was Roman society? How did the various religious groups interact?
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm essay, presentatie
Vaksoort master
Coördinator dr. J.W. Drijvers
Docent(en) dr. J.W. Drijvers
Entreevoorwaarden Bachelor Geschiedenis of andere toelating tot de master Geschiedenis Vandaag, Oudheidstudies of een Research Master
Opmerkingen Niet-geschiedenisstudenten moeten zich melden via history@rug.nl, onder vermelding van studentnummer, naam, titel van het vak en de vakcode.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester I verplicht
Ma Classics and Ancient Civilizations  (Classics) 1 semester I keuzegroep
Ma Classics and Ancient Civilizations  (Ancient History) 1 semester I verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 1 semester I keuzegroep
Ma Geschiedenis  (Ma onderzoekscolleges geschiedenis) 1 semester I keuze