NWS III: Reg.spec. Midden Oosten

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LGX191B10
Vaknaam NWS III: Reg.spec. Midden Oosten
Niveau(s) facultaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Niet-westerse studies III: Regionale specialisatie - Midden Oosten
Leerdoelen De student maakt zich de kennis en inzichten eigen die in het handboek en de hoorcolleges worden aangeboden; De student is in staat de behandelde maatschappelijke thema’s ten aanzien van het Midden-Oosten te herkennen en te interpreteren;De student is vertrouwd met gangbare visies op het Midden-Oosten, kan deze onder woorden brengen en is in staat hier gebruik van te maken in interpretaties van actuele ontwikkelingen; de student is in staat een eenvoudig onderzoek op te zetten, uit te voeren en te presenteren waarin bovenstaande vaardigheden worden getoond;De student is in staat doordacht/opbouwend commentaar te geven op onderzoek van medestudenten naar inhoud, structuur en wetenschappelijke kwaliteit.
Omschrijving In deze cursus staat het verschijnsel conflict in het Midden-Oosten centraal. Er wordt behandeld hoe er vanuit verschillende godsdiensten tegen het verschijnsel geweld en de legitimering daarvan wordt aangekeken. Nemen conflicten en burgeroorlogen in het Midden-Oosten een andere vorm aan dan elders in de wereld gebruikelijk? Welke verklaringen worden voor de hoge geweldsdichtheid in de regio gegeven? Ook is er aandacht voor aan geweld gerelateerde verschijnselen zoals oorlogsjournalistiek, terrorisme, optreden van de Verenigde Naties in de regio.
In de hoorcolleges – voor een deel gastcolleges van “geweldsdeskundigen” wordt de actualiteit van het Midden-Oosten gevolgd. In de werkcolleges wordt met de studenten gepraat over de theoretische achtergronden.

In het eerste deel houden we ons bezig met de wijze waarop er vanuit de drie grote religies – Jodendom, Christendom en Islam – tegen geweld wordt aangekeken. Onder welke omstandigheden is het gebruik van geweld toegestaan? Wat zijn de kenmerken van een Heilige of Rechtvaardige Oorlog? Hoe heeft het denken over de toepassing van geweld zich in de regio ontwikkeld? In de hoorcolleges worden historische voorbeelden van geweldgebruik toegelicht.
Het tweede deel van de cursus behandelt het verschijnsel conflict in het hedendaagse Midden-Oosten. Hebben (burger)oorlogen in deze regio een bijzonder karakter? Welke rechtvaardiging wordt gebruikt voor zelfmoordaanslagen? Hoe functioneren conflictbeheersingsmechanismen in de regio door bijvoorbeeld de VN of de Arabische Liga? Wat is de rol van oorlogsjournalistiek in onze beeldvorming rond geweld in het Midden-Oosten? Hoe wordt geweld in beeld gebracht in bv. speelfilms en romans?
Kerngedachte in deze cursus is dat het gebruik en voorkomen van geweld in het Midden-Oosten niet alleen een militair-politiek fenomeen is, maar ook een religieuze, culturele en identiteitsbepalende betekenis heeft.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(80% aanwezigheidsplicht)
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen
Vaksoort bachelor
Coördinator E.G.M. Schoorel, MA.
Docent(en) E.G.M. Schoorel, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
wordt nader bekend gemaakt
Entreevoorwaarden Gevolgd als verplichte minor/vrije minor: propedeuse incl. minimaal één van de ander onderdelen van deze minor).
Dit vak staat ook open als bijvak. Hoofdvakstudenten en minorstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten. De cursus is Nederlandstalig.
Opmerkingen Deze cursus vormt een onderdeel van module 3 van de minor Niet-Westerse Studies.

LET OP! DIT VAK WORDT DIT JAAR VOOR HET LAATST AANGEBODEN.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
xMinorvakken oude stijl (overgangsregeling) 3 semester II keuze