Globalisering: Econ. en Soc. Gesch.

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX049P05
Vaknaam Globalisering: Econ. en Soc. Gesch.
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Globalisering: Economische en Sociale Geschiedenis
Leerdoelen 1. brede en evenwichtig gespreide en samenhangende kennis en inzicht op hoofdlijnen in de economische en sociale aspecten van alle historische tijdvakken van de Oudheid tot en met het heden
3. kennis van en inzicht in de historische contexten van eigentijdse ontwikkelingen van lokale, nationale, (supra)regionale, en internationale / mondiale complexiteit, diversiteit en samenhang;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen.
Omschrijving Globalisering. We denken daarbij aan processen waardoor delen van de wereld meer geïntegreerd raken en zodoende geconfronteerd worden met nieuwe spanningen in hun culturele, economische, politieke, en sociale systemen. Globalisering is niet vanzelfsprekend en kent fasen van intensivering en verdichting, maar ook van extensivering en doodlopende paden. In Globalisering I wordt het proces in een lange termijn perspectief geplaatst en daarbij staan drie aspecten centraal: de demografische, economische en sociale dimensie. Deze aspecten worden in de verschillende weken aan de hand van een chronologische reeks ijkpunten (benchmark years) uitgewerkt tijdens de hoor- en werkcolleges. De (Engelstalige) hoorcolleges bieden een historische overzicht met toespitsing op het centrale thema. De werkcolleges in Nederlands of Engels concentreren zich op handboekbegeleiding en het behandelen van opdrachten over (bron)teksten.
Uren per week 5
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, digitale toetsing, opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. H. Zwarts
Docent(en) D.W. Franken, PhD. , Y.O. Hilevych, PhD. ,dr. D.A. Knaap ,dr. R. Plantinga , K. Sevdalakis ,dr. H. Zwarts
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuur met een omvang van 335 pagina's.
Globalization in World History (derde druk 2020 Routledge) Peter N. Stearns 9780367279868 ca. €  40,00
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I a keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester I a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I a keuze
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( History in a Global perspective (30 ects)) 3 semester I a verplicht