Vroegmoderne Geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LGX048P05
Vaknaam Vroegmoderne Geschiedenis
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Vroegmoderne Geschiedenis
Leerdoelen 1. Brede en evenwichtig gespreide en samenhangende kennis en inzicht op hoofdlijnen in de politieke, culturele, economische en sociale aspecten van alle historische tijdvakken van de Oudheid tot en met het heden.
3. Kennis van en inzicht in de lokale, nationale, (supra)regionale, en internationale/mondiale complexiteit, diversiteit en samenhang van en in het verleden en de relatie daarvan met eigentijdse ontwikkelingen.
8. Het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen.
16. Het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik in het Nederlands of Engels, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.
Omschrijving Deze cursus biedt een inleiding op de vroegmoderne periode (1500-1800), de drie eeuwen ingeklemd tussen de Renaissance en de Franse Revolutie. In deze periode vonden fundamentele veranderingen plaats die onze wereld tot op de dag van vandaag beïnvloeden. De Reformatie maakte een eind aan de eenheid van het middeleeuwse christendom, en de rivaliteit tussen katholieken en protestanten leidde al gauw tot verwoestende burgeroorlogen. De uitvinding van de drukpers luidde een communicatierevolutie in die de uitwisseling van nieuwe ideeën over politiek, geloof en wetenschap vergemakkelijkte. Op politiek vlak breidden heersers en staten hun controle uit over de gebieden en de onderdanen die zij bestuurden, maar in de jaren 1780 werd deze groeiende staatsmacht fel bestreden door revolutionairen. De vroegmoderne periode was bovendien getuige van de opkomst van een wereldeconomie die Europa grote rijkdom bracht, maar tegelijkertijd slavernij, overheersing en economische ongelijkheid betekende voor niet-Europese bevolkingsgroepen. De erfenis van deze ontwikkelingen is vandaag de dag nog steeds voelbaar. De cursus vroegmoderne geschiedenis is kortom van essentieel belang om de uitdagingen van onze moderne tijd beter te begrijpen.
Uren per week 5
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm actieve participatie, digitale toetsing, opdrachten
(digitaal 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. D.C. van der Linden
Docent(en) F. Birkenholz, MA. , G.J. Nijboer ,Dr. A. Singh ,dr. D.C. van der Linden
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Early Modern Europe, 1450–1789, 3rd ed., paperback (Cambridge, 2022). Merry E. Wiesner-Hanks 9781009160803 €  35,00
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II a keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester II a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II a keuze