Moderne Geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LGX045P05
Vaknaam Moderne Geschiedenis
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Moderne Geschiedenis
Leerdoelen Het vak draagt bij aan de volgende eindkwalificaties:
1. brede en evenwichtig gespreide en samenhangende kennis en inzicht op hoofdlijnen in de politieke, culturele, economische en sociale aspecten van alle historische tijdvakken van de Oudheid tot en met het heden;
3. kennis van en inzicht in de lokale, nationale, (supra)regionale, en internationale/mondiale complexiteit, diversiteit en samenhang van en in het verleden en de relatie daarvan met eigentijdse ontwikkelingen;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audiovisuele en kwantitatieve) bronnen.
Omschrijving De cursus Moderne Geschiedenis biedt kennis over en inzicht in de periode van het begin van de Franse Revolutie in 1789 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 via een handboek, hoorcolleges en werkcolleges. De hoofdlijnen van de moderne geschiedenis worden zowel chronologisch als thematisch geduid. We bestuderen de steeds complexere verwevenheid van politieke, sociale en culturele ontwikkelingen: de grote veranderingen in de internationale en binnenlandse politiek, processen van politieke, sociale en culturele in- en uitsluiting en de relatie tussen wetenschap en maatschappij. Het zwaartepunt ligt bij de geschiedenis van Europa, waarbij tegelijkertijd wordt uitgelicht dat Europa en de rest van de wereld juist in deze periode steeds meer op elkaar betrokken raakten. De cursus omvat zeven hoorcolleges die belangrijke thema's in de moderne geschiedenis uitwerken en zeven interactieve werkcolleges waarin het handboek, de hoorcolleges en bijbehorende opdrachten worden besproken. Het digitale tentamen bestaat uit meerkeuzevragen, essayvragen en bronvragen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege)
Toetsvorm digitale toetsing
(digitaal 2 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. W.D. Daling
Docent(en) F. Buscemi, PhD. ,dr. W.D. Daling ,dr. W.J. Hoekstra , J.G. Kennaway, PhD. ,dr. A.B. Overbeek ,prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Modern History, Second Custom Edition, adapted from
Western Civilization: Beyond Boundaries. 7th edition.
Thomas F.X. Noble et al. 9781473772861 ca. €  30,00
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II b keuze
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester II b verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II b keuze