HO IV: Bronnen

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX043P05
Vaknaam HO IV: Bronnen
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Historisch Onderzoek IV: Bronnen
Leerdoelen Het vak draagt bij aan de volgende eindkwalificaties:
De afgestudeerde heeft aangetoond te beschikken over

2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden;

6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden;


8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audio-visuele en kwantitatieve) bronnen;


10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld.
Omschrijving In de colleges maken de studenten kennis met verschillenden soorten bronnen. Zij krijgen inzicht in het kritisch gebruik van historische bronnen en de relatie tussen vraagstelling en brongebruik Tijdens de werkcolleges bezoeken de studenten bewaarplaatsen van specifieke bronnen en maken zij kennis met de praktische omstandigheden waaronder archivering en collectievorming tot stand komen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, digitale toetsing, dossier, wekelijkse opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. W.J. Hoekstra
Docent(en) drs. M. Draper ,prof. dr. M.G.J. Duijvendak , D.W. Franken, PhD. ,dr. J.E. Glas ,dr. W.J. Hoekstra ,dr. D.A. Knaap ,prof. dr. H.G. Knoeff ,dr. N.A. Kraft van Ermel ,MA. D.E. Krikken ,dr. T. Slootweg
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester II b verplicht