HO III: Historisch Debat

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX042P05
Vaknaam HO III: Historisch Debat
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Historisch Onderzoek III: Historisch Debat
Leerdoelen 1. De student begrijpt wat historiografie is, wat historiografisch onderzoek inhoudt en welk doel het dient
2. De student heeft kennis van en inzicht in een (actueel) historisch debat of een historiografische ontwikkeling aangaande een specifiek thema in een bepaald tijdvak
3. De student is aantoonbaar in staat zelfstandig relevante historische informatie (vooral monografieën, artikelen en recensies) te zoeken en te selecteren over een specifiek thema in een bepaald tijdvak
4. De student is aantoonbaar in staat ten aanzien van een specifiek thema in een bepaald tijdvak een historiografisch probleemveld te identificeren en te schetsen, met inachtneming van de status questionis in de relevante literatuur, en op basis daarvan een heldere, relevante, goed beantwoordbare, historiografische vraagstelling te formuleren
5. De student is aantoonbaar in staat historisch-wetenschappelijke monografieën en artikelen kritisch te bespreken en de posities van verschillende auteurs in een historisch debat of een historiografische ontwikkeling te onderscheiden alsook de contexten van die posities te duiden
6. De student is aantoonbaar in staat op betrouwbare en accurate wijze te communiceren in een historiografisch werkstuk, in eigen woorden alsmede met een goed onderbouwde argumentatie, een heldere betoogstructuur/opbouw, een verantwoording van het betoog door middel van verwijzende annotatie conform de conventies van de historische wetenschappen en correct taalgebruik
7. De student is aantoonbaar in staat de leeruitkomsten van de studieonderdelen Historisch Onderzoek I: Inleiding en Historisch Onderzoek II: Vaardigheden toe te passen.
Omschrijving In het studieonderdeel Historisch Onderzoek III: Historisch Debat worden gevorderde zoek-, onderzoeks- en schrijfvaardigheden aangeleerd en geoefend in zodanige mate dat de studenten goed zijn voorbereid op het schrijven van historische werkstukken. Het belangrijkste product van deze cursus is een individueel historiografisch werkstuk, dat wil zeggen een werkstuk waarin de studenten een historisch debat weergeven en analyseren op welke manier dat debat gehistoriseerd en/of gecontextualiseerd is. In elke werkgroep staat één specifiek thema in een bepaald tijdvak centraal. De verschillende thema’s hebben met elkaar gemeen dat er spraakmakende historische debatten over zijn of worden gevoerd. In de werkcolleges zullen de stappen worden begeleid die gezet moeten worden om het historiografische werkstuk te maken.
Uren per week 3
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, essay, wekelijkse opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. D.J. Wolffram
Docent(en) drs. M. Draper ,dr. J.W. Drijvers ,dr. K.E. Hollewand ,dr. N.A. Kraft van Ermel ,dr. A.B. Overbeek ,dr. M. Pagkalos ,dr. A. van Steensel ,prof. dr. D.J. Wolffram , H. Zwarts, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Afhankelijk van het thema van de werkgroep. Wordt tijdens het eerste college opgegeven.
Depending on the theme of the seminar group. Will be assigned during the first meeting.
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 1 semester II a verplicht