Internationale conflictpreventie

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LGX031B10
Vaknaam Internationale conflictpreventie
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Internationale conflictpreventie, stabilisatie en wederopbouw
Leerdoelen Algemene leerdoelen
Het verwerven van kennis en inzicht op het gebied van internationale veiligheid, problemen en dilemma’s in de praktijk. Meer in het bijzonder wordt aandacht besteed aan:
- bronnen van conflict, conflictpreventie en conflictmanagement
- reconstructie en wederopbouw na een conflict
- de rol van Nederland en allerlei actoren bij vredesoperaties en wederopbouw
- inzicht bieden in vraagstukken waarmee mensen die in vreemde culturen en stressvolle omstandigheden moeten opereren, worden geconfronteerd.
Specifieke doelstellingen Internationale Conflictpreventie, Stabilisatie en Wederopbouw
- kritisch reflecteren met gastsprekers over de beperkingen van en uitdagingen bij vraagstukken van conflictmanagement.
- Het verkrijgen van inzicht in het denken, de dilemma's en functioneren van civiel-militaire actoren en de wijze waarop zijn (kunnen) samenwerken
Omschrijving Het bijvak ‘Internationale conflictpreventie, stabilisatie en wederopbouw’ is een combinatie van theorie en praktijk van het ontstaan, voorkomen en oplossen van conflicten, waarbij speciale aandacht voor de civiele als militaire kant van vredesoperaties. Een tweede belangrijke thema gaat over eventuele oplossingen als interventie, hulp en handel, waarbij speciale aandacht is voor de dilemma’s van wederopbouw en hulpbeleid.
De rol van het militaire bedrijf (de Nederlandse Krijgsmacht) in crisisgebieden en de samenwerking met ngo's en bedrijfsleven in het samen bouwen aan vrede komen aan bod. De cursus omvat zowel hoorcolleges, lezingen, cases, rollenspelen en opdrachten (individueel en in groepsverband). Een aantal excursies (KMA, luchtmobiele Brigade, ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie) maken deel uit van het programma.
Het bijvak duurt een hele dag gedurende het eerste semester.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege, zelfstudie
(6 à 7 college-uren per week)
Toetsvorm presentatie, werkstuk(ken)
(en rollenspel)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. S. de Hoop
Docent(en) dr. S. de Hoop , Gastdocent(en)
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Contemporary conflictresolution (Cambridge, 2011; 3e dr) O. Ramsbotham, T. Woodhouse, H. Mial
Entreevoorwaarden 100 EC waaronder minimaal de propedeuse. Toegankelijk voor derdejaars BA-studenten.
Opmerkingen Aanmelding gaat niet via progress.www.
Inschrijven kan via het secretariaat van de opleiding Geschiedenis, via opleiding.geschiedenis@rug.nl, onder vermelding van naam, studentnummer, vakcode en vaknaam.
Ook dient de student één motivatiebrief en cv in te leveren bij het secretariaat.
Dit vak wordt i.s.m. de Nederlandse Defensie Akademie aangeboden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Vrije keuzeruimte / Bijvakken overig 3 semester I keuze