Ma-stage Geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX000M10
Vaknaam Ma-stage Geschiedenis
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ma-stage Geschiedenis
Leerdoelen 7. vermogen om de verworven kennis van de geschiedenis en de geschiedschrijving en haar theorieën, methoden en technieken toe te passen in de beoordeling van onderzoek binnen de discipline of de maatschappelijke praktijk;

8. het vermogen de opgedane kennis en academische vaardigheden toe te passen in onder meer:
a. de media-, cultuur- en erfgoedsector door middel van verspreidingsvormen zoals het maken van een documentaire of tentoonstelling , -catalogus, het schrijven van een lemma in een historisch naslagwerk of tekstboek of het maken van een beleidsnota;
en/of
b. de beroepspraktijk van bestuur, beleid en politiek, door middel van onafhankelijk of toegepast onderzoek en het maken van op de praktijk toegesneden subsidieaanvragen, literatuuranalyses, onderzoeksrapporten en beleidsnota’s;

9. vermogen vaardigheden toe te passen die verband houden met het vakgebied in situaties en contexten van professionele of vergelijkbare aard waarbij blijk wordt gegeven van:
a. persoonlijke verantwoordelijkheid;
b. het kunnen nemen van goed gefundeerde beslissingen in complexe en onvoorspelbare situaties;
c. oplossend vermogen;
d. het zelfstandig kunnen functioneren en als lid van een team dat zich ten doel stelt op basis van een optimale integratie van beschikbare expertises te komen tot hoogwaardige resultaten;

15. het vermogen om actief deel te nemen aan mondelinge discussies over de resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen, met vakgenoten alsook het bredere publiek, en deze te kunnen verdedigen met respect voor andere opvattingen;
Omschrijving De stage biedt studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen in een buitenuniversitaire omgeving en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. De stage wordt gelopen bij een instelling, organisatie of bedrijf in binnen- of buitenland. De werkzaamheden tijdens de stage dienen aan te sluiten op de Masterspecialisatie traject dat de student volgt. De student wordt geacht, op basis van inhoudelijke specialisatie, interesse en vaardigheden, in beginsel zelf te zoeken en te solliciteren naar een stageplaats.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie
Toetsvorm stageverslag
Vaksoort master
Coördinator dr. J.W. Koopmans
Docent(en) prof. dr. A.H.M. de Baets , diverse docenten ,dr. J.W. Koopmans
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nuttige literatuur: Esther Haag: Stagelopen in stappen, Handboek voor stages in het hoger onderwijs. 2010. Den Haag: Boom/Lemma. ISBN 978-90-5931-616-4
Useful literature: Esther Haag: Internship Guide, Work Placements Step by Step. 2013. The Hague: Eleven International Publishing. ISBN 978-94-90947-88-0 (E-book: 978-94-6094-675-2)
Entreevoorwaarden Student dient zich aangemeld te hebben bij het Mobility Office, dan pas kan een afspraak gemaakt kan worden met een stagecoördinator.
Opmerkingen Er kan alleen met de stage begonnen worden na akkoordverklaring van begeleidende docent of Examencommissie. Neem contact op met de stagecoördinatoren via <internshiphistory@rug.nl>
De Student Portal - Career(nuttige links, stagevacatures, evenementen) - Master's Placement met vermelding van procedures, stagecoördinator(en) en formulieren voor inschrijving, stageplan, evaluatie, beurzen.
www.rug.nl/let/mobilityoffice
www.rug.nl/let/careerstrategy

De balie van het Mobility Office is dagelijks geopend tussen 13.00-16.00 uur en bevindt zich op dezelfde plek als de balie van BSZ.
Informatie over spreekuren is beschikbaar via de Student Portal-Career-Master's Placement.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Geschiedenis  ( Un/sustainable Societies: Past, Present and Future) 1 semester II keuze