Taal en Vertalen 2

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU121B05
Vaknaam Taal en Vertalen 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taal en Vertalen 2
Leerdoelen Na het volgen van deze module hebben studenten een overzicht van de huidige rol van vertalingen in Europa en weten zij welk terrein de vertaalwetenschap als academische discipline bestrijkt. Daarnaast hebben zij inzicht verworven in de relevantie van behandelde theorieën voor de vertaalpraktijk.
Overeenkomstige eindtermen van de BA-OER: 1.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3.
Omschrijving ‘The language of Europe is translation,’ zo luidt een bekende uitspraak van Umberto Eco. In dit college wordt een overzicht gegeven van een aantal invloedrijke visies op taal en vertalen zoals die zich sinds de Romantiek ontwikkeld hebben en wordt ingegaan op de vertaalwetenschap als academische discipline. Leidraad hierbij zijn o.a. de volgende vragen: in hoeverre wordt ons wereldbeeld bepaald door de taal die we hanteren en welke implicaties heeft dit voor de mogelijkheid tot vertalen? Welke positie kunnen vertalingen innemen binnen het literaire polysysteem? Hoe werken interculturele verschillen door in de vertaling van een genre als reclameteksten; kunnen vertalingen culturele stereotypering versterken? Hoe vindt censuur via ondertiteling plaats? Is er zoiets als genderspecifiek vertalen? Aan de hand van concrete voorbeelden en vertaalopdrachten, waaronder een referaat, komt ook de relevantie van de behandelde theorieën voor de praktijk aan de orde. Hierbij sluiten studenten voor zover mogelijk aan bij hun profiel en/of de vreemde taal van hun keuze.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm opdrachten, referaat/spreekbeurt
(Referaat, wekelijkse opdrachten)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. S.I. Linn
Docent(en) dr. S.I. Linn
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Facultaire Minor Linguistics  (Vertaalwetenschap) 3 semester I verplicht