P&M 6: Theorie Politiek 1

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LEU114B05
Vaknaam P&M 6: Theorie Politiek 1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam P&M 6: Theorie van Europese en Mondiale Politiek 1
Leerdoelen Studenten zijn na het met goed gevolg afronden van deze cursus in staat om:
Een gedegen onderzoeksvoorstel en -ontwerp op te zetten dat hen in staat stelt te werken aan een onderzoekspaper van tenminste 7500 woorden binnen een gegeven tijdsbestek;
Mondeling hun werk in uitvoering te presenteren met specifieke aandacht voor de bredere disciplinaire, theoretische, conceptuele, empirische en methodologische context van hun onderzoek;
Constructief commentaar te leveren en actief bij te dragen aan het werk in uitvoering van medestudenten;
Onderscheid te maken tussen de verschillende stadia van het plannen, uitvoeren en uitschrijven van wetenschappelijk onderzoek.
Omschrijving Deze cursus concentreert zich op het opstellen van een gedegen onderzoeksvoorstel en -ontwerp voor de BA-scriptie. Er wordt met name ingegaan op het belang van een wetenschappelijke gemotiveerde onderzoeksvraag of werkhypothese, het conceptuele of theoretisch kader waarbinnen het onderzoek verricht wordt, de status quaestionis in het veld, literatuuroverzicht, de gekozen onderzoeksmethode(n) en de verzameling en selectie van data, bronnen en literatuur. Tijdens de cursus zullen studenten werken aan hun onderzoeksvoorstel en -ontwerp, hun eigen werk presenteren en kritisch commentaar leveren op dat van medestudenten. Na afloop van de cursus werken studenten verder aan hun BA-scriptie op basis van het onderzoeksontwerp onder begeleiding van hun eerste en tweede supervisor/lezer. Studenten die hun BA-scriptie niet in semester 2 schrijven, zullen ook hun onderzoeksontwerp gebruiken wanneer ze hun scriptie in semester 1 schrijven.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. E. Gaufman
Docent(en) L. de Jonge, PhD. ,dr. E. Gaufman ,dr. S.B. Tunderman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Digital reader
Entreevoorwaarden Toegang tot het derde jaar; d.w.z. propedeuse behaald hebben
Opmerkingen 80 % Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  ( Profielvak) 3 semester II a keuzegroep