Politiek en Maatschappij 1: Frans

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LEU064B05
Vaknaam Politiek en Maatschappij 1: Frans
Niveau(s) bachelor
Voertaal Frans
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Politiek en Maatschappij 1: Frans
Leerdoelen Studenten
1) verwerven een overzicht over belangrijke gebeurtenissen en processen in de sociale en politieke geschiedenis van Frankrijk.
2) verwerven inzicht in en kennis van relevante analyse-aspecten en -instrumenten
3) zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk in het Frans weer te geven.
4) passen vaardigheden met betrekking tot het opzetten van een historisch onderzoek en het selecteren van bronnen toe, analyseren data en geven mondeling en schriftelijk verslag.
Omschrijving In 7 weken worden verschillende politieke gebeurtenissen en daaraan gerelateerde teksten uit de Franse geschiedenis behandeld, allen in lijn met het thema Liberté. In het eerste deel van de cursus wordt de nadruk gelegd op de afschaffing van het absolutisme en de rol die het volk daarbij gespeeld heeft: en route vers la liberté. Daarna zal meer worden toegewerkt naar de huidige tijd, onder andere het populisme van het Front National en de manier waarop zij het volk willen vertegenwoordigen zal hierbij centraal staan
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen
Vaksoort bachelor
Coördinator B.J.J. Leruth, PhD.
Docent(en) B.J.J. Leruth, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced via Nestor.
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de bachelor Europese Talen en Culturen.
NB: Voor het collegejaar 2020-2021 komt deze entreevoorwaarde te vervallen.
- Toegang tot het tweede jaar van de BA Europese Talen en Culturen
- Van de majortaal moet Taalvaardigheid Frans 3a succesvol zijn afgerond
NB: Dit vak staat alleen open voor studenten van de BA Europese Talen en Culturen.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  ( Taalspecifieke vakken) 2 semester II a Frans