P&M 2: Toegepaste Onderzoeksmethoden

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LEU054P05
Vaknaam P&M 2: Toegepaste Onderzoeksmethoden
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam P&M 2: Toegepaste Onderzoeksmethoden
Leerdoelen Leerdoelen:

Studenten zijn na het met goed gevolg afronden van deze cursus in staat om:
1. Hun theoretische kennis van de Europese politiek en samenlevingen kunnen toe te passen op debatten over kwesties waarmee Europa vandaag geconfronteerd wordt (1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2)
2. Een eenduidige, afgebakende onderzoeksvraag te formuleren, een onderzoeksproject op te zetten en uit te voeren op basis van deze vraag, en de resultaten in een paper in overeenstemming met de conventies van het onderzoeksgebied te rapporteren (2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3)
3. Bronnen en theoretische literatuur kritisch te analyseren, en deze te plaatsen en interpreteren in hun historische en sociaal-politieke context, om deze ideeën wederom toe te passen op nieuwe contexten en casussen (1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2).
4. Theorieën en concepten te bespreken en toe te passen, plausibele argumenten te ontwikkelen en discussies te voeren met respect voor de meningen en gevoelens van anderen (2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3).
Omschrijving Overzicht:De cursus Toegepaste Onderzoeksmethoden, gegeven in blok 4 van het eerste jaar, heeft drie doelen: ten eerste maken studenten kennis met theorieën en onderzoeksmethoden van de twee disciplines binnen het profiel, politieke wetenschappen en geschiedenis. Ten tweede zullen studenten hun eerste onderzoekspaper schrijven en daarbij essentiële vaardigheden verwerven op het gebied van onderzoeksontwerp, peer review en schrijven van een wetenschappelijk werkstuk. Ten slotte leren studenten kritisch analyseren en debatteren over het thema van actuele en vermeende crises in het hedendaagse Europa, waaronder klimaatverandering; populisme en democratie; de verzorgingsstaat; en Europese identiteit.

In de twee wekelijkse colleges dienen deze vier actuele of vermeende crises als inhoudelijk startpunt voor: 1) het leren over verschillende belangrijke methodologieën bij het onderzoeken en schrijven van geschiedenis en politieke wetenschappen; 2) het ontwikkelen van academisch onderzoek en schrijfvaardigheid; en 3) het vertrouwd raken met analytische en normatieve standpunten ten aanzien van actuele/vermeende crises met betrekking tot klimaatverandering, populisme & democratie, de verzorgingsstaat en identiteit binnen de Europese context. Een sessie per week is gewijd aan de introductie van fundamenteel onderzoek en schrijfvaardigheid, terwijl de andere sessie gericht is op het introduceren van onderzoeksmethoden in geschiedenis en politicologie. Beide sessies zijn inhoudelijk gestructureerd rond de discussies over de toegewezen literatuur over actuele/vermeende crises in de Europese politiek en maatschappij.

Door recent gepubliceerde wetenschappelijke artikelen te onderzoeken en hun methodologieën en benaderingen, introducties, onderzoeksvragen / scriptieverklaringen, structuren, motivaties, redenering, gebruik van bronnen, gegevens en literatuur en conclusies te analyseren, zullen studenten vertrouwd raken met de essentiële onderdelen van academische schrijven en onderzoek doen. In de laatste twee weken gaan de studenten te werk aan hun eigen onderzoekspaper, beginnend met een onderzoeksvoorstel van twee pagina's dat in groepen zal worden besproken. Deze feedback kunnen studenten wederom verwerken in de definitieve versie van hun onderzoekspaper.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, intervisie, werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm peer-review, presentatie, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Coördinator R.M. Johnston-White, PhD.
Docent(en) R.M. Johnston-White, PhD. , B.J.J. Leruth, PhD. ,dr. S.B. Tunderman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Digital reader
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht tijdens de hoor- en werkcolleges. Van studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan discussies tijdens de werkcolleges en de opdrachten naar behoren uitvoeren, tijdens en buiten de colleges. Deze module is verplicht voor alle studenten binnen het PS-profiel.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II b keuze
Ba Europese talen en culturen  ( Profielvak) 1 semester II b keuzegroep