P&M 1: Europese (Des)Integratie

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LEU053P05
Vaknaam P&M 1: Europese (Des)Integratie
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam P&M 1: Europese (Des)Integratie
Leerdoelen Studenten zijn na het met goed gevolg afronden van deze cursus in staat om:
Theoretische concepten gerelateerd aan de bestudering van Europese politiek en maatschappij en Europese integratie te begrijpen;
Hun begrip van (de oorsprong van) Europese politiek en maatschappij toe te passen op vraagstukken en debatten over Europa vandaag de dag;
Bronnen en theoretische teksten kritisch te analyseren en meer in het bijzonder bronnen in hun historische en sociaal-politieke context te plaatsen en interpreteren, en ideeën van theoretici toe te passen op nieuwe contexten en casus;
Zich te verhouden tot academische literatuur over Europese politiek en maatschappij, en teksten, argumentaties, debatten en controversen samen te vatten en kritisch te beschouwen, en vragen te stellen over urgente vraagstukken in onze tijd;
Te reageren op vragen over het onderzoeksveld, theorieën en concepten te bediscussiëren en toe te passen, en plausibele argumenten te ontwikkelen, rekening houdend met de opvattingen en gevoelens van anderen.
Omschrijving De tweede module is een verdiepend vervolg op de eerste module over Politiek en Maatschappij en biedt studenten, die voor het profiel Politiek en Maatschappij hebben gekozen, een theoretische, conceptuele en methodologische basis in de politieke en historische wetenschappen. De module begint met een inleiding op de institutionele geschiedenis en samenstelling van de Europese Unie, gevolgd door een inleiding op processen van (des)integratie en (post)nationale identiteitsvorming. De module vervolgt met drie theoretische benaderingen op deze kwesties, voortkomend uit recent politiekwetenschappelijk en historisch onderzoek. Het algemene kader wordt uiteengezet tijdens de hoorcolleges, terwijl tijdens de hoorcolleges studenten de behandelde theorieën en methoden toepassen op specifieke (actuele en historische) casus door middel van praktische opdrachten en taken.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm actieve participatie, presentatie, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Coördinator PhD. P.D. Tortola, PhD.
Docent(en) L. de Jonge, PhD. , B.J.J. Leruth, PhD. ,PhD. P.D. Tortola, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
European Union Politics. Sixth edition. Oxford: Oxford University Press. 2019 Cini, Michelle., and Nieves. Pérez-Solórzano Borragán 9780198708933 ca. €  40,00
Digital reader
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht tijdens de hoor- en werkcolleges. Van studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan discussies tijdens de werkcolleges en de opdrachten naar behoren uitvoeren, tijdens en buiten de colleges. Deze module is verplicht voor alle studenten binnen het PS-profiel.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II a keuze
Ba Europese talen en culturen  ( Profielvak) 1 semester II a keuzegroep