Cultuur en Vertalen

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU048B10
Vaknaam Cultuur en Vertalen
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Cultuur en Vertalen
Leerdoelen Vaardigheid in tekstanalyse en de toepassing van een ruim arsenaal aan schrijftechnieken in het Nederlands; inzicht in de culturele inbedding van teksten en hieruit potentieel voortkomende vertaalproblemen en kennis van strategieën om hiermee om te gaan.
Overeenkomstige eindtermen (BA-OER ETC): 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.2-4.4, 5.2.
Omschrijving In dit onderdeel staat de ontwikkeling van twee vaardigheden centraal: (1) beheersing van het Nederlands op hoog niveau; (2) inzicht in verschillende vormen van interculturele communicatie.
(1) Wie zich wil toeleggen op vertalen moet in de eerste plaats zijn of haar moedertaal tot in de finesses beheersen. Zo moeten vertalers over een breed repertoire beschikken om de gewenste boodschap effectief en op een manier die optimaal is aangepast aan de doelgroep over te brengen. Dit houdt ook in dat ze in staat moeten zijn om snel te analyseren hoe teksten van uiteenlopende genres zijn opgebouwd. (2) Vanzelfsprekend dient een goede vertaler ook een scherp oog te hebben voor de cultuur waarin een tekst is geworteld. Iedere cultuur heeft immers zijn eigen conventies en tradities. In deze cursus wordt dus niet alleen gewerkt aan het verstevigen en verfijnen van het Nederlands, maar ook wordt de student ingewijd in de verschillende manieren waarop een vertaler kan omgaan met cultuurverschillen.
Er komen diverse vormen van interculturele communicatie aan bod: zowel binnen de grenzen van een land als daarbuiten, in zakelijke contexten en in persoonlijke interactie. Daarbij kunnen beeldvorming en vooroordelen een rol spelen, maar ook gebrek aan kennis van de manier waarop sprekers in de andere taal zich uitdrukken; denk bijvoorbeeld aan stijl van argumenteren, beleefdheidsconventies of gebruik van ironie.
Uren per week 3
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm dossier, presentatie, schriftelijke opdracht(en), werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. M.E. Dicke
Docent(en) drs. M.E. Dicke
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Dealing with the Dutch. The cultural context of business and work in the Netherlands. KIT Publishers, Amsterdam, 2010 Vossestein, Jacob 9460220797 ca. €  18,50
Entreevoorwaarden Toegang tot het derde jaar. Dit vak staat open voor ETC-studenten uit de elective Vertaalwetenschap (NB deze loopt in 2022-2023 af) en voor studenten uit de minor Vertaalwetenschap
Opmerkingen 80 % Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Keuzevak) 2 semester I keuzegroep
Ba Open colleges Letteren - semester I keuze
Facultaire Minor Linguistics  (Vertaalwetenschap) 3 semester I verplicht