T&M 2: Veel- en Meertaligheid

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU041P05
Vaknaam T&M 2: Veel- en Meertaligheid
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taal en Maatschappij 2: Veel- en Meertaligheid
Leerdoelen Studenten die deze cursus met succes afronden
- hebben kennis en een goed begrip ten aanzien van Europese (socio)linguïstiek, meertaligheid en kennis en begrip van de belangrijkste theorieën, methoden en technieken van de variatielinguïstiek en contactlinguïstiek;
- kunnen informatie over meertaligheid uit verschillende bronnen verzamelen en deze informatie verwerken en analyseren;
- hebben het vermogen verworven kennis, begrip en vaardigheden toe te passen bij het systematisch en kritisch evalueren van denkbeelden, ideeën en gegevens op het gebied van veeltaligheid en meertaligheid, taalpolitiek, en taalcontact;
- hebben het vermogen wetenschappelijke kennis en uitkomsten van onderzoek op het gebied van veeltaligheid en meertaligheid, taalpolitiek en taalcontact te begrijpen en naar waarde te schatten, en hierover op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen;
- kunnen relevante gegevens over meertaligheid verzamelen en deze interpreteren met betrekking tot relevante sociale, wetenschappelijke of ethische kwesties;
- kunnen een kritische afstand bewaren;
- kunnen essentiële informatie over meertaligheid communiceren naar zowel experts als niet-experts;
- hebben een constructieve houding tegenover anderen, met respect voor diversiteit;
- kunnen zich correct, zorgvuldig en op academisch niveau uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands of Engels;
- kunnen deadlines plannen en naleven;
- kunnen zowel zelfstandig als in een team functioneren.
Omschrijving Dit college biedt een introductie vanuit een comparatieve invalshoek in de belangrijkste thema?s in de taalkunde van veeltalige gemeenschappen. Thema?s als politiek t.a.v. minderheidstalen, code switching, etnolinguïstische vitaliteit en taalattitude worden uitgebreid behandeld. De rol van taal in de natievorming komt eveneens aan de orde. De studenten bestuderen verschillende benaderingen van taalplanning en kwesties gerelateerd aan taalpolitiek bedoeld voor veeltalige gemeenschappen.Verder komen gerelateerde thema?s aan de orde zoals (tweede) taalverwerving, taalverlies en uitsterven van talen, mengtalen, contacttalen en creooltalen, en wederzijdse verstaanbaarheid tussen sprekers van verwante talen en taalvarianten.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm continue toetsing, schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort propedeuse
Coördinator Dr. C.S. Gooskens
Docent(en) Dr. C.S. Gooskens
Entreevoorwaarden
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht. Dit vak staat open als Bijvak en Open college. Het kan worden gevolgd als onderdeel van een minorprogramma door studenten van andere opleidingen aan de Faculteit der Letteren. Niet toegankelijk voor studenten met een afgeronde minor Toegepaste Taalwetenschap.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II b keuze
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  ( Profielvak) 1 semester II b keuzegroep
Ba Open colleges Letteren - semester II b keuze