Duits Plus 1b (B1/B2)

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU022P05
Vaknaam Duits Plus 1b (B1/B2)
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Duits
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Duits Plus 1b (B1/B2)
Leerdoelen De student kan:
- teksten begrijpen met een bepaald standpunt over actuele onderwerpen (B2)
- discussies, presentaties en de meeste tv-uitzendingen begrijpen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is (B2)
- vakgerelateerde artikelen en rapporten lezen en begrijpen (B2)
- zonder voorbereiding deel nemen aan gesprekken en samenhangende teksten schrijven over vertrouwde onderwerpen, zonder grove grammaticale en idiomatische fouten (B1+)
Omschrijving Taakgerichte communicatieve cursus taalvaardigheid Duits waarin alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesproken interactie) inclusief grammatica geïntegreerd aan bod zullen komen. Aan de hand van schriftelijke en gesproken teksten en videomateriaal komen verschillende onderwerpen (politiek, cultuur, literatuur enz.) aan bod die betrekking hebben op de Duitstalige landen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm mondeling tentamen, portfolio, presentatie, schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator I.A. Menke-Bazhutkina, MA.
Docent(en) N. Abel , M. Roorda, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Lösungsschüssel für Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Aktuell / Hueber-Verlag, 2009.
Hilke Dreyer, Richard Schmitt 9783194072558 ca. €  12,00
Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Aktuell / Hueber-Verlag. Hilke Dreyer, Richard Schmitt 9783193072559 ca. €  32,00
Entreevoorwaarden Doelgroep ETC:Duits Plus deel 1a moet zijn gevolgd en er moet voldaan zijn aan aanwezigheidsplicht en aan de eisen van de tentamendeelname.
In de taalvaardigheidsvakken is beperkt ruimte voor bijvakstudenten. Bijvakstudenten moeten zich aanmelden volgens de procedure zoals vermeld op https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/faculty-sp-content/tv-onderwijs/.
Opmerkingen Inschrijfprodedure voor dit vak, zie https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/faculty-sp-content/tv-onderwijs/

Het cijfer voor elk onderdeel taalvaardigheid (mondeling en schriftelijk) dient voldoende te zijn. Portfolio's moeten compleet zijn. 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges, actieve deelname aan de colleges. Deze cursus is een onderdeel van de eerste van de drie taalvaardigheidsmodules Duits Plus voor Ba-studenten 'ETC-Duits' and voor minorstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  (Duits Major en Keuzetaal) 1 semester I b keuzegroep
Ba Europese talen en culturen  (Duits Major en Keuzetaal) 1 semester II b keuzegroep
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 1 semester II b keuzegroep