Russisch 2b (A2)

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU016X05
Vaknaam Russisch 2b (A2)
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Russisch
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Russisch 2b (A2)
Leerdoelen 1. Spreken, gesprekken voeren, schrijven: A2.
2. Lezen, luisteren: B1.
3. Basiskennis van en -inzicht in de grammatica van het Russisch.
Omschrijving Communicative language proficiency course in Russian (CEFR level A2) in which all aspects (i.e. reading, writing, listening, speaking), including grammar, vocabulary and knowledge of cultural and social aspects are integrated.
In this course, we will work further on developing skills gained in previous Russian courses. Because research has shown that repeated exposure to authentic target language is the best predictor in developing proficiency, the goal is to expose students to as much authentic language as possible both in and outside class. All assignments (e.g. analyzing authentic Russian texts, films about socio-cultural topics and writing about them or giving oral presentations; doing role-plays; having discussion) are meant to encourage such exposure.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm deeltoets(en), essay, mondeling tentamen, portfolio, referaat/spreekbeurt, schriftelijk tentamen, werkstuk(ken)
(schriftelijk 2 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator D.A. de Vries-Zhuravleva, MA.
Docent(en) D.A. de Vries-Zhuravleva, MA. , vacature
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
to be announced
Entreevoorwaarden Doelgroep IRIO en ETC: Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen of de BA International Relations and International Organization.
Taalvaardigheid Russisch deel 2a moet zijn behaald.
Opmerkingen 80 % Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren. Dit vak bouwt voort op de module: Taalv. Russisch, Major Basis 1 (A1/A2) Dit vak staat open als bijvak en Open College.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Russisch Major en Keuzetaal) 1 semester II b keuze
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Russisch Major en Keuzetaal) 2 semester I b keuze
Ba Europese talen en culturen (vanaf cohort 2022)  (Major - verplichte taal naar keuze) 1 semester II b Majortaal Russisch
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 2 semester I b keuzegroep