De Vroegmoderne Europese ruimte

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LEU011B10
Vaknaam De Vroegmoderne Europese ruimte
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam De Vroegmoderne Europese ruimte: Met het verleden vooruitkijken
Leerdoelen Generieke competenties
•Het toepassen van kennis, begrip en vaardigheden bij het systematisch en kritisch evalueren van informatie uit uiteenlopende bronnen, en het daarbij identificeren en analyseren van problemen en complexe vraagstellingen
•Het op een heldere manier (d.w.z. toegankelijk en goed gestructureerd) zich schriftelijk en mondeling uiten tegenover een algemeen publiek
•Scherp inzicht krijgen in de manier waarop cultuur volgens bepaalde patronen functioneert in de historische context en hierover zowel mondeling als ook schriftelijk reflecteren
•In staat zijn grip te krijgen op een culturele periode vanuit een theoretische en methodologische begrippencluster
•Het toepassen van methode en theorie in de werkcolleges en in het kader van de uit te voeren mondelinge en schriftelijke opdrachten

Vakspecifieke competenties
•Het kunnen lezen en analyseren van literaire werken uit de Europese middeleeuwen en vroegmoderne tijd en het globaal plaatsen van deze werken (eventueel in vertaling) in hun literatuurhistorische en in hun bredere cultuurhistorische context, inclusief hun receptie en actualiteit in de moderne Westerse cultuur
•Kennis van en inzicht in de culturele evolutie van premodern Europa toepassen in een mondeling en schriftelijk betoog
•Verbanden leggen tussen facts and figures uit premodern Europa
•Een eigen probleemstelling ontwikkelen mbt. culturele stromingen en (literair)historische bronnen (tekst en beeld)
•Het samenstellen van een academisch verantwoordde lijst van primaire en secundaire literatuur mbt. een bepaalde vraagstelling
•Op academisch verantwoordde manier omgaan met en gebruik maken van secundaire literatuur met betr. tot het eigen onderzoek (werkstuk)
•het specifieke van literaire bronnen voor de historische periode benoemen en betrekken bij een zelf opgezet onderzoek (case studie)
•analyseren van en kunnen discussiëren over de vraag hoe literatuur (genres, fictie, representatie) werkt in de premoderne periode en volgens welke codes
•Het kunnen toepassen van de leerinhoud uit de minor op de hoofdstudie
Omschrijving In deze derde module bestuderen we de culturele factoren die ontstaan in de renaissance en die uiteindelijk zullen leiden tot een nieuwe vorm van kennis en wetenschap (en de verhouding hierbij tot religie) in de 17de en 18de eeuw vanuit een interdisciplinair en Europees perspectief. Centraal staan veranderingsprocessen in cultuur en literatuur in de vroegmoderne periode en hun wederzijdse beïnvloeding. We kijken naar voren en terug, want juist in de renaissance profileert de cultuur zich ook anders tegenover de (al dan niet betwiste) autoriteit van het klassieke Grieks-Latijnse erfgoed. Vanuit die positionering ontstaan nieuwe functioneringskaders voor de beleving van cultuur en literatuur. We bekijken het ontstaan van het essay of van de eerste prototypes van de moderne roman. Maar ook de Europese doorzetting van de moderne liefdescode, parodieën en pastiches op de ridderroman en de eerste traktaten van vroegmodern burgerschap. Tegenstrijdige modellen zijn aan de orde en dus ook tegenstrijdige emoties. In de barok ontstaan nieuwe vormen van retoriek. Tijdens het classicisme tot circa 1715 ontwikkelt zich vanuit de verhouding autoriteit ruimte/emotie een nieuw, dominant model voor Europese cultuur.
Uren per week 3
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm portfolio, presentatie, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Docent(en) dr. A.M.E.A. de Gendt , diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Info mbt. secundaire literatuur en aanbevolen overzichtswerken volgen.
Primaire literatuur via elektronische syllabus op Nestor (teksten in de volkstaal of Latijn en in vertaling in het Engels of Nederlands)
Information about secondary literature and recommended reference works to follow.
Primary literature will be made available via the electronic syllabus on Nestor (texts will be in the vernacular or Latin with Dutch or English translations).
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de betreffende major.
Opmerkingen 80 % Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.

Dit vak wordt in het Engels gegeven; beoordeling kan echter plaatsvinden in het Engels of Nederlands.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  ( Keuzevak) 2 semester II keuzegroep
Ba Open colleges Letteren - semester II keuze