Ma-scriptie CIW: Computercommunicatie

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LCX998M20
Vaknaam Ma-scriptie CIW: Computercommunicatie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 20
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Masterscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen: Computercommunicatie
Leerdoelen Leerdoel: ervaring opdoen in de professionele praktijk van CIW.
Eindtermen:
- Het bezitten van voldoende vaardigheid in het toepassen van methoden en technieken bij het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een onderzoek, en begrip hebben voor het gebruiken van de uitkomsten voor verdere theorievorming, of voor het ontwikkelen van praktijktoepassingen.
- Het kunnen omgaan met complexe vraagstukken op systematische en creatieve wijze, het kunnen vormen van gefundeerde oordelen, en het kunnen communiceren van conclusies op heldere wijze tegenover een publiek van specialisten en niet-specialisten
- Het zelf richting kunnen geven aan het ter hand nemen en oplossen van problemen, en het zelfstandig kunnen plannen en uitvoeren van taken op een professioneel of daaraan gelijkwaardig niveau
- Het voortdurend kunnen uitbreiden van eigen kennis en begrip, en het kunnen ontwikkelen van nieuwe vaardigheden tot op een hoog niveau
- Het tonen van initiatief en verantwoordelijkheid
- Het zelfstandig kunnen studeren met het oog op een voortgezette professionele ontwikkeling
- Het tonen van communicatieve competentie, een context-gevoelige houding, en het zelfstandig of in teamverband kunnen afstemmen van producten en diensten op de beoogde doelgroep
Omschrijving In de stage doen studenten ervaring op met de professionele praktijk van communicatiekundigen. Zij voeren binnen een maatschappelijke organisatie onder begeleiding onderzoekswerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden kunnen als volgt worden gekenmerkt:
- Ze hebben een projectmatig karakter en een duidelijk doel
- Ze kunnen betrekking hebben op het ontwikkelen, analyseren, evalueren en aanpassen van communicatiebeleid, communicatieproducten en communicatieprocessen
- Ze doen een expliciet beroep op binnen het master-programma centraal staande kennis en vaardigheden, i.h.b. onderzoeksvaardighede
- Ze hebben betrekking op (een deelgebied van) de CIW, zoals organisationele communicatie, media en computercommunicatie
- Ze worden begeleid door zowel een deskundige binnen de organisatie als een docent CIW
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator dr. L.M. Bosveld-de Smet
Docent(en) dr. L.M. Bosveld-de Smet ,dr. I.F. van der Sluis
Entreevoorwaarden Bachelor CIW/Informatiekunde/NTC of afgerond HBO-schakelprogramma CIW of premasterprogramma CIW.
Opmerkingen Informatie over de masterstage en de masterscriptie CIW wordt elk semester verstrekt tijdens een speciale bijeenkomst. Daarnaast is informatie over de procedure en inhoudelijke eisen te vinden in de nestorsite 'De stage- en scriptiecursus CIW'. De coördinatie is in handen van Dr. W. Vuijk, die o.a. de toewijzing van docenten verzorgt. Bij vragen is het ook mogelijk te mailen.
Kan ook in semester I worden gedaan.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Computercommunicatie) 1 semester II verplicht
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Computercommunicatie start februari) 1 semester I verplicht