Gesprekskwaliteit in prof. communicatie

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LCX071M10
Vaknaam Gesprekskwaliteit in prof. communicatie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Gesprekskwaliteit in professionele communicatie
Leerdoelen De student leert
- Analyses maken van interactiedata binnen een conversatie-analytisch methodologisch kader
- Onderzoeksliteratuur zoeken en verwerken
- Een diagnose maken van de gespreksinterne en gespreksexterne kwaliteit
- De resultaten van het onderzoek rapporteren aan (1) de onderzoeksgemeenschap en (2) de onderzochte praktijk.
Omschrijving De kwaliteit van professionele communicatie kan worden bepaald aan de hand van gespreksinterne criteria: hoe verloopt het gesprek, en aan de hand van gespreksexterne criteria: worden de taken vervuld waarvoor het gesprek is bedoeld. In dit onderzoekscollege worden zulke diagnostische analyses gemaakt van de kwaliteit van gesprekken. Deze analyses moeten kunnen dienen als basis voor een vorm van interventie. Voor de analyse zal gebruik worden gemaakt van conversatie-analytische theorie en methoden.

We gaan een aantal typen gesprekken onderzoeken die allemaal vergelijkbaar zijn omdat er steeds een gespreksdeelnemer is die meer weet dan de ander en zijn of haar kennis deelt: dat zijn gesprekken tussen docenten en leerlingen, tussen call-center medewerkers en bellers, tussen financiële adviseurs en klanten en tussen de een die de regels van een kaartspel kent en de ander die ze niet kent. In al deze gesprekken is het interessant te bestuderen hoe de gespreksdeelnemers gezamenlijk de taak van kennisoverdracht tot stand brengen. Vragen die je daarbij kunt stellen zijn: welke methodes hanteren de experts om informatie over te dragen en hoe laten leken zien of en zo ja wat ze van de uitleg hebben begrepen.

We gaan de groep studenten opdelen in kleine groepjes waarbij elk groepje met een bepaalde dataset aan de slag gaat. De colleges fungeren als intervisiebijeenkomsten waarin we plannen, verzamelde data, interpretaties en de beschrijving van de resultaten bespreken. Je sluit de cursus af met een schriftelijk rapportage in de vorm van een (publiceerbaar) onderzoeksartikel en een terugkoppeling naar de onderzochte praktijk.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. A.J. Koole
Docent(en) dr. M.N. Gosen ,prof. dr. A.J. Koole
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Voor de mastervakken CIW geldt (uitgezonderd de scriptie en de stage) dat de vakintekening niet via Progress verloopt maar via een formulier. Het formulier staat open van maandag 19 november 9:00 uur tot vrijdag 7 december 17:00 uur. Voor vakken die beginnen met LIX of LNB kun je je via Progress intekenen. De Faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  ( Communicatiekunde) 1 semester II keuze
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  ( Communicatiekunde, traject Gezondheidscommunicatie) 1 semester II keuzegroep