Multimodale instructieve teksten

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LCX060M10
Vaknaam Multimodale instructieve teksten
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Multimodale instructieve teksten in de gezondheidscommunicatie
Leerdoelen Aan het eind van deze module kan de student:
• theorieën m.b.t. document ontwerp, instructieve teksten en multimodale communicatie typeren en presenteren,
• Tekst en beeld in multimodale instructieve teksten categoriseren aan de hand van multimodale communicatie modellen,
• de structuur van een multimodale instructieve tekst analyseren en presenteren naar inhou, vorm en functie,
• verschillende vormen van multimodale communicatie in instructieve teksten onderscheiden, beschrijven en analyseren,
• het gebruik van multimodale communicatievormen in een corpus van instructieve teksten uitleggen, evalueren en verbeteren in termen van informatieverwerking en informatiepresentatie .

De student bereikt deze doelen door:
• zijn kennis van vraagstellingen, theorieën, begrippen en methoden op het gebied van discourse analyse en mediatheorie te verruimen en te actualiseren en aan te vullen met het accent op 'onderzoekbaarheid',
• een kritische beschrijving en analyse te maken van multimodale instructieve teksten,
• het operationaliseren van onderzoekbare deelaspecten t.a.v. corpusanalyse,
• het toepassen van kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden,
• zelfstandig onderzoek uit te voeren, te rapporteren en te discussiëren met medestudenten onder andere tijdens het college.
Omschrijving In dit college onderzoeken studenten multimodale communicatie aan de hand van een corpus van instructieve teksten samengesteld uit tekst en beeld. Deze multimodale instructieve teksten (MITs) zijn in ons dagelijks leven en ook op het gebied van gezondheidscommunicatie en veiligheid alomtegenwoordig, denk bijvoorbeeld aan medicatiebijsluiters of ontruimingsplannen. MITs zijn complexe representaties van tekst en beeld waar gebruikers gemakkelijk mee moeten kunnen werken en zeker in de gezondheidscommunicatie zijn goede MITs van groot belang. Studenten in dit college zullen bepalen wat goede MITs zijn door (1) het beschrijven en analyseren van de complexiteit van een zelf samengesteld MIT corpus en (2) het ontwerpen en uitvoeren van een gebruikersstudie om de effectiviteit van (bepaalde aspecten van) MITs vast te stellen. In dit onderzoek staat het gebruik van tekst en beeld in termen van of productie en perceptie in MITs staat centraal.
In deze module ontwikkelt de student:
1. zijn theoretische kennis van discourse in termen van tekst ontwerp en multimodaliteit aan de hand van het gebruik van instructieve teksten,
2. zijn vaardigheid in het leveren van originele en creatieve bijdragen aan de kennis op het gebied van multimodale communicatie,
3. zijn vermogen om onderzoekdata te analyseren, interpreteren en evalueren aan de hand van de wijze waarop waarheidsvorming en theorievorming aan verandering onderhevig zijn,
4. zijn vaardigheid om zelfstandig methoden en technieken toe te passen, op te zetten en uit te voeren in het onderzoek naar multimodale communicatie in instructieve teksten met het oog op de gebruikerscontext,
5. Zijn vermogen om modellen en coderingssystemen voor multimodale communicatie in multimodale instructieve teksten te interpreteren, te beoordelen, te verbeteren en op systematische wijze toe te passen op nieuwe data.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijke opdracht(en), verslag
Vaksoort master
Coördinator dr. I.F. van der Sluis
Docent(en) dr. I.F. van der Sluis
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  ( Communicatiekunde) 1 semester II keuzegroep