Statistiek

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LCX046B05
Vaknaam Statistiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Statistiek
Leerdoelen 1. Basisbegrippen van de beschrijvende en inferentiële statistiek begrijpen zodanig dat deze kunnen worden toegepast. Specifiek weet de student p-waardes zijn, wat hypothese toetsen inhoudt, wat z-scores zijn, en hoe data gevisualiseerd kan worden (2.2);
2. Diverse statistische methoden (o.a. z-toets, t-toets, chikwadraattoets, Mann-Whitney U-toets, Wilcoxon rangtekentoets, tekentoets, correlatie en Cronbach's alfa) begrijpen (2.2, 2.3);
3. Diverse statistische methoden (o.a. z-toets, t-toets, chikwadraattoets, Mann-Whitney U-toets, Wilcoxon rangtekentoets, tekentoets, correlatie en Cronbach's alfa) toepassen op bestaande dataverzamelingen (2.2, 2.3);
4. De resultaten van deze statistische methoden en technieken volledig en correct rapporteren. Deze rapportage dient de volgende elementen te bevatten: de onderzoeksvraag, de nulhypothese en alternatieve hypothese, het significantieniveau, de resultaten van de statistische toets, de effectgrootte en de conclusie van de toets (nulhypothese verwerpen of juist niet) (4.1);
5. Wetenschappelijke literatuur waarin statistische resultaten worden besproken kritisch kunnen beschouwen (3.1);
6. Het programma R gebruiken om bovenstaande statistische analyses uit te voeren (2.3, 2.6, 4.1).
Omschrijving Dit vak beoogt de student in staat te stellen statistiek op een basisniveau binnen de geesteswetenschappen te gebruiken, vooral om vakliteratuur te begrijpen en om eigen gegevens te analyseren. Aandacht wordt besteed aan de basisbegrippen van de beschrijvende en inferentiële statistiek, aan de grafische presentatie van gegevens, en aan de keuze van statistische toetsen. In het college worden o.a. de z-toets, de t-toets voor onafhankelijke dan wel gepaarde data, de chikwadraattoets, de Mann-Whitney U-toets en de Wilcoxon rangtekentoets behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de correlatie en Cronbach's alfa. Het vak is tevens de kennismaking met het statistische softwarepakket R.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege, werkcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur computer practicum werkcollege)
Toetsvorm digitale toetsing, schriftelijke opdracht(en)
(digitaal 3 uur)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. Y.P. Ongena
Docent(en) drs. J.K. Frikken , L.E. Kraft van Ermel ,dr. Y.P. Ongena , vacature
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
How to do Linguistics with R. Data exploration and statistical analysis. Natalia Levshina 9789027212252 ca. €  45,00
Entreevoorwaarden Toegang tot jaar 2.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 2 semester I verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 2 semester I verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester I verplicht
Ba Nederlands 2 semester I verplicht
Facultaire Minor Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester I verplicht
Facultaire Minor Informatiekunde 3 semester I keuzegroep