Statistiek

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LCX046B05
Vaknaam Statistiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Statistiek
Leerdoelen 1. Basisbegrippen van de beschrijvende en inferentiële statistiek begrijpen zodanig dat deze kunnen worden toegepast. Specifiek weet de student p-waardes zijn, wat hypothese toetsen inhoudt, wat z-scores zijn, en hoe data gevisualiseerd kan worden;
2. Diverse statistische methoden (o.a. z-toets, t-toets, chi-kwadraat toets, Mann-Whitney toets, Wilcoxon rangtekentoets, tekentoets, correlatie en Cronbach's alfa) begrijpen;
3. Diverse statistische methoden (o.a. z-toets, t-toets, chi-kwadraat toets, Mann-Whitney toets, Wilcoxon rangtekentoets, tekentoets, correlatie en Cronbach's alfa) toepassen op bestaande data verzamelingen;
4. De resultaten van deze statistische methoden en technieken volledig en correct rapporteren. Deze rapportage dient de volgende elementen te bevatten: de onderzoeksvraag, de nul-hypothese en alternatieve hypothese, het significantie-niveau, de resultaten van de statistische toets, de effectgrootte en de conclusie van de toets (nul-hypothese verwerpen of juist niet);
5. Wetenschappelijke literatuur waarin statistische resultaten worden besproken kritisch kunnen beschouwen;
6. Het programma R gebruiken om bovenstaande statistische analyses uit te voeren.
Omschrijving Dit vak beoogt de student in staat te stellen statistiek op een basisniveau binnen de geesteswetenschappen te gebruiken, vooral om vakliteratuur te begrijpen en om eigen gegevens te analyseren. Aandacht wordt besteed aan de basisbegrippen van de beschrijvende en inferentiële statistiek, aan de grafische presentatie van gegevens, en aan de keuze van statistische toetsen. In het college worden o.a. de z-toets, de t-toets voor onafhankelijke dan wel gepaarde data, de chi-kwadraat toets, de Mann-Whitney toets en de Wilcoxon rangtekentoets behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de correlatie en Cronbach's alfa. Het vak is tevens de kennismaking met het statistische softwarepakket R.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm digitale toetsing, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. Y.P. Ongena
Docent(en) dr. Y.P. Ongena , student-assistent
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
How to do Linguistics with R. Data exploration and statistical analysis. John Benjamins: https://benjamins.com/#catalog/books/z.195/main Natalia Levshina 9789027212252 ca. €  45,00
Entreevoorwaarden 45 ECTS van de propedeuse.
Opmerkingen Progress is open van 17 juni tot en met 5 juli. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 14 augustus 07.00 uur t/m 28 augustus 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students - semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 2 semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 2 semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester I a verplicht
Ba Nederlands 2 semester I a verplicht
Facultaire Minor Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Informatiekunde 3 semester I a keuzegroep
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Engelse Taal en Cultuur) 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Kunst, Cultuur en Media) 3 semester I a verplicht