Literature Review CIW

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LCX044B05
Vaknaam Literature Review CIW
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Literature Review CIW
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten in staat om:
Op het gekozen specialisatiegebied aantoonbaar te beschikken over kennis van theorieën en benaderingen en deze kennis en inzichten op een betrouwbare en correcte manier te kunnen weergeven in een verslag, bedoeld voor een publiek met enige vakinhoudelijke kennis.
1.
Kennis en inzicht hebben van het vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau van de HBO- of WO-opleiding en op de kennis die al in het premasterprogramma is opgedaan. Premasterstudenten doen in maximaal een studiejaar zowel basiskennis als methodologische kennis op, op het gebied Communicatie- en Informatiewetenschappen in brede zin. Binnen de premaster is ook enige ruimte voor een inleiding op het gewenste programma (Communicatiekunde, Communicatie & Educatie, Computercommunicatie), deze inleidende kennis is niet voldoende om onderdelen op masterniveau goed te kunnen kiezen en afronden. Het belangrijkste doel van het onderdeel Literature review is (dan ook) studenten de mogelijkheid te geven zich op zo’n gebied beter in te lezen, meer kennis te vergaren en daardoor zicht te krijgen op de belangrijke en meer recente theorieën op het programmagebied. Hiermee wordt de kennis-lacune ten opzichte van bachelorstudenten CIW (ten dele) gedicht. Zie de eindkwalificaties 1.1, 1.2. Deze studenten worden geacht al voldoende kennis te hebben van een ander disciplinegebied (1.4).
2.
Op basis van deze kennis (1) moeten zij in staat zijn theorieën kritisch te beoordelen, dat wil zeggen een plaats te geven in het theoretisch kader van het betreffende programma-gebied. Het systematisch kritisch evalueren beoogt hen ook een kritische wetenschappelijke houding mee te geven (past een idee of een theorie wel binnen het geaccepteerde kader, in hoeverre wijkt het af), juist omdat deze houding afwijkt van het toegepaste kader waarbinnen veel HBO-opleidingen theorie plaatsen (2.1)
3.
Studenten moeten bij een vraag die op het gebied van de specialisatie ligt (deels) zelf theorie zoeken (en daarvoor dus in technische zin het zoeken naar literatuur kunnen uitvoeren) en de resultaten (het antwoord op de vraag) op een betrouwbare en correcte manier communiceren. Doorgaans zal dat de vorm van een werkstuk krijgen (4.1)
Omschrijving Het premasterprogramma CIW* bereidt de studenten uit een verwante HBO- of WO-opleiding voor op een van de masterprogramma’s CIW, te weten op het programma Communicatiekunde, Communicatie & Educatie en Computercommunicatie.
Het onderdeel Literature Review heeft betrekking op het vergroten van de kennis van studenten op het specialisatiegebied van het gekozen masterprogramma. Studenten zoeken en bestuderen literatuur (het kan gaan om boeken en/of artikelen) en verwerken hun kennis in een werkstuk. Ze bouwen voort op de kennis die zij al hebben opgedaan in het premasterprogramma dan wel elders en bepalen in overleg met de begeleidende docent op welke vakinhoud(en) zij de nadruk leggen.
Uren per week
Onderwijsvorm zelfstudie, zelfstudie (begeleid)
(2 uur werkcollege)
Toetsvorm werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Co├Ârdinator dr. W. Vuijk
Docent(en) dr. W. Vuijk
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester II b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester II b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Computercommunicatie) - semester II b verplicht