Tekstanalyse I

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LCX010P05
Vaknaam Tekstanalyse I
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Tekstanalyse I
Leerdoelen Het vergroten van kennis van en inzicht in theorieën en daarop gebaseerde analysemethodes over tekst (discourse) en de wijze waarop teksten in communicatieprocessen functioneren; het verhogen van de vaardigheid van het analyseren van teksten in het licht van die analysemethodes
Omschrijving Wat maakt een tekst tot ‘tekst’, hoe werken teksten, en hoe stem je een tekst optimaal af op zijn communicatieve doelen? Deze cursus geeft een inleiding in een vijftal analytische benaderingswijzen om bovenstaande vragen te beantwoorden. Aan de orde komen achtereenvolgens: 1. functionele analyse (‘doet’ de tekst wat de tekst beoogt?); 2. coherentieanalyse (vertoont de tekst inhoudelijk en conceptueel samenhang?); 3. retorische analyse (hoe is de tekst op overtuiging gericht?); 4. argumentatieanalyse (hoe zit de argumentatieve structuur van een betogende tekst in elkaar?); 5. genreanalyse (van welk type is de tekst?). De belangrijkste theoretische noties die nodig zijn om de werking van teksten in het ‘communicatieve verkeer’ tussen mensen te kunnen beschrijven en verklaren worden aan de orde gesteld. Het accent ligt op het analytisch kunnen benoemen van teksten en tekstelementen in termen van de theoretische noties. De bedoeling is mede uitspraken te kunnen doen over de potentiële effecten van de wijze waarop die geanalyseerde aspecten in teksten gerealiseerd zijn
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. N.M. Stukker
Docent(en) dr. V.M. Baaijen , C.K. Englert, MA. ,dr. N.M. Stukker , A. Willemsen, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Tekstanalyse. Methoden en toepassingen , 3e herziene druk. Joyce Karreman & Renske van Enschot (red.) 9789023249818 ca. €  33,00
Aanvullend materiaal via Nestorsite
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Progress is open van 20 november tot en met 1 december 2017. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 11 december 07.00 uur t/m 26 januari (2018) 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II a intr
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester II a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester II a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen 1 semester II a verplicht
Ba Nederlands 1 semester II a verplicht
Ba Nederlands  (Pre-masterminor voor studenten Taalwetenschap) 4 semester II a verplicht