Case Study CIW

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LCX006B10
Vaknaam Case Study CIW
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Case Study CIW
Leerdoelen Aan het eind van de cursus verwachten we van de studenten dat ze:
- een complex communicatievraagstuk uit de praktijk/maatschappij kunnen analyseren, problematiseren en conceptualiseren, waarbij kennis en vaardigheden worden toegepast die eerder in de opleiding zijn verkregen.
- een praktische communicatie-aanpak en oplossing kunnen ontwerpen die theoretisch onderbouwd is.
- alle keuzes in het uitvoeringstraject kunnen verantwoorden.
- schriftelijke en mondelinge taken, zoals die door professionals in het werkveld uitgevoerd worden, kunnen ontwikkelen voor een realistische doelgroep.
- deze producten (resultaten onderzoek/onderzoeksrapportage, adviesrapport, communicatiemiddelen) professioneel kunnen presenteren en vormgeven voor een echte opdrachtgever.
- doelgericht en professioneel kunnen (samen)werken met verschillende partijen.
Omschrijving In de Casestudy CIW staat het analyseren en oplossen van een communicatieprobleem van een organisatie centraal. Het is een praktijkgericht onderdeel waarin de mogelijkheid wordt geboden om de in eerdere theorie- en werkcolleges verkregen kennis en inzichten toe te passen. De toepassing heeft onder meer betrekking op het analyseren van empirisch materiaal.

De opdracht omvat een case van een organisatie die, met een daadwerkelijke behoefte aan expertise en advies, als opdrachtgever voor de studenten optreedt. De vraag van de opdrachtgever licht op het gebied van het creëren en onderhouden van draagvlak voor een dienst en/of een product.
De studenten integreren kennis, analytisch vermogen, inzicht en creativiteit in een professioneel adviesrapport dat samenhangend, lezergericht en methodisch verantwoord is.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm deeltoets(en), werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 3
Co├Ârdinator dr. W. Vuijk
Docent(en) drs. H.C.W. Padmos ,dr. W. Vuijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
n.v.t.
Entreevoorwaarden Propedeuse CIW.
Opmerkingen Dit vak staat niet open als bijvak en/of Open College.
Progress is open van 19 november 2018 t/m 7 december 2018. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 12 december 07.00 uur t/m 21 december 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester II verplicht