Ma-stage CIW

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LCX000M10
Vaknaam Ma-stage CIW
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ma-stage Communicatie en Informatie Wetenschappen
Leerdoelen Leerdoel: ervaring opdoen in de professionele praktijk van CIW.
Eindtermen:
• Het bezitten van voldoende vaardigheid in het toepassen van methoden en technieken bij het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een onderzoek, en begrip hebben voor het gebruiken van de uitkomsten voor verdere theorievorming, of voor het ontwikkelen van praktijktoepassingen.
• Het kunnen omgaan met complexe vraagstukken op systematische en creatieve wijze, het kunnen vormen van gefundeerde oordelen, en het kunnen communiceren van conclusies op heldere wijze tegenover een publiek van specialisten en niet-specialisten
• Het zelf richting kunnen geven aan het ter hand nemen en oplossen van problemen, en het zelfstandig kunnen plannen en uitvoeren van taken op een professioneel of daaraan gelijkwaardig niveau
• Het voortdurend kunnen uitbreiden van eigen kennis en begrip, en het kunnen ontwikkelen van nieuwe vaardigheden tot op een hoog niveau
• Het tonen van initiatief en verantwoordelijkheid
• Het zelfstandig kunnen studeren met het oog op een voortgezette professionele ontwikkeling
• Het tonen van communicatieve competentie, een context-gevoelige houding, en het zelfstandig of in teamverband kunnen afstemmen van producten en diensten op de beoogde doelgroep
Omschrijving In de stage doen studenten ervaring op met de professionele praktijk van communicatiekundigen. Zij voeren binnen een commerciële of maatschappelijke organisatie onder begeleiding onderzoekswerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden kunnen als volgt worden gekenmerkt:
- ze hebben een projectmatig karakter en een duidelijk doel
- ze kunnen betrekking hebben op het ontwikkelen, analyseren, evalueren en aanpassen van communicatiebeleid, communicatieproducten en communicatieprocessen
- ze doen een expliciet beroep op binnen het master-programma centraal staande kennis en vaardigheden, i.h.b. onderzoeksvaardigheden
- ze hebben betrekking op (een deelgebied van) de CIW, zoals organisationele communicatie, media en computercommunicatie.
- ze worden begeleid door zowel een deskundige binnen de organisatie als een docent CIW
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm stageverslag, werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator dr. W. Vuijk
Docent(en) prof. dr. C.M. de Glopper ,prof. dr. A.J. Koole , vacature ,dr. L. van Poppel ,dr. W. Vuijk
Entreevoorwaarden Bachelor CIW/Informatiekunde/NTC of afgerond HBO-schakelprogramma CIW of premasterprogramma CIW.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  ( Communicatiekunde) 1 semester II keuzegroep