Nederlandse Cultuur en Maatschappij

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LBU032B05
Vaknaam Nederlandse Cultuur en Maatschappij
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Lezingenserie Nederlandse Cultuur en Maatschappij
Leerdoelen De module heeft als doel:
-Inzicht te verschaffen van de plaats van Nederland in Europa en in de wereld
-Verschillende aspecten van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en maatschappij te belichten
-Kennis en inzicht te verschaffen over speci-fieke thema’s binnen het aandachtsveld Ne-derlandse cultuur en maatschappij
Omschrijving Dit vak is specifiek gericht op studenten die in het buitenland Nederlands studeren (BA of MA) en een semester of een jaar in Groningen doorbrengen als uitwisselingsstudent.
Het vak kan worden afgerond met een tentamen en levert dan 5 ECTS op. Het tentamen is niet verplicht. Het doel van het vak is het overbrengen van kennis over verschillende aspecten van de Nederlandse cultuur in brede zin. Hierbij wordt een verband gelegd tussen lokaal (de noordelijke regio), nationaal (Nederland) en internationaal (Europa, de wereld). Onderwerpen die behandeld worden zijn de Nederlandse Gouden Eeuw; Nederlandse archeologie; gezondheidscommunicatie in Nederland; sociaal-economische geschiedenis; poëzie; de positie van de Nederlandse vrouw; Nederlandse popmuziek; het Nederlandse landschap;laaggeletterdheid.

Rond half november wordt er een excursie georganiseerd naar een museum in of dichtbij Groningen
Uren per week 2
Onderwijsvorm excursie, hoorcollege, zelfstudie
(Studenten die het tentamen willen maken, moeten bij 80% van de lezingen aanwezig zijn.)
Toetsvorm multiple choice, schriftelijk tentamen
(Het tentamen bestaat uit multiplechoice vragen en een essayvraag.)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. I.D. Sennema
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen op Nestor
Entreevoorwaarden Alleen voor uitwisselingsstudenten die het Nederlands voldoende beheersen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I intm
Ba Dutch Studies 2 semester I keuze