Revitalizing Neighbourhoods

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode GEMRN
Vaknaam Revitalizing Neighbourhoods
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster GEMRN

Uitgebreide vaknaam Revitalizing Neighbourhoods
Leerdoelen Na het volgen van Revitalisatie van de Wijk kan de student:
- op verschillende wijzen ‘de wijk’ definiëren en reflecteren op de toepassingsmogelijkheden en beperkingen van deze definities
- aanduiden welke processen bijdragen aan de bloei en het verval van een wijk
- analyseren hoe markt, overheid en burgers zich tot elkaar verhouden bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van verschillende vormen van beleidsinterventies
- zelfstandig een beleidsinterventie voor een wijk analyseren en beoordelen op geschiktheid, haalbaarheid en effectiviteit en deze in geschreven tekst overtuigend verantwoorden
- uitleggen hoe ondersteunende begrippen als ‘leefbaarheid’, ‘well-being’, ‘resilience’, ‘sociale cohesie’ en ‘gentrification’ worden ingezet om veranderingen in de wijk te begrijpen, in kaart te brengen (analytisch karakter), maar ook te agenderen en te beïnvloeden (normatief karakter).
- veranderingen in de beleidsvelden van stedelijke vernieuwing, volkshuisvesting en het wijkgerichte werken analyseren aan de hand van maatschappelijke trends en verschuivingen in de relatie tussen burger, overheid en markt. En deze veranderingen kunnen vergelijken met de ontwikkelingen van stedelijke vernieuwingsparktijken in andere landen.
- toelichten dat bestaande dominante visies op stedelijk vernieuwing niet statisch zijn door een open en kritische houding aan te nemen ten opzichte van nieuwe ideeën die gerelateerd zijn aan de toenemende aandacht voor burgerinitiatieven en zelforganisatie in de wijk. Tevens kunnen uitleggen hoe deze nieuwe ideeën zich verhouden tot bestaande visies en beleidsinterventies in de stedelijke vernieuwing.
Omschrijving De stad is altijd in beweging. Dit resulteert in nieuwe behoeften, spanningen, kansen en problemen. Op hun beurt leiden zij gezamenlijk tot vraagstukken voor beleidsmakers en bestuurders. In Revitalisering van de Wijk nemen we de ‘state of the art’ aanpak van deze vraagstukken in woonwijken onder de loep en reflecteren we op het Nederlandse stedelijke vernieuwingsbeleid.
Je wordt van harte uitgenodigd het vak te volgen wanneer je de motieven achter stedelijk vernieuwingsbeleid en de verschuivingen daarin wilt ontdekken. We analyseren hoe dit beleid uitpakt voor de mensen die wonen in de wijken die onderwerp zijn van dit beleid. We zoeken uit:

- Welke beleidsinterventies wanneer geschikt zijn om een bijdrage te leveren aan de revitalisatie van de wijk.
- Hoe markt, overheid en burgers zich tot elkaar verhouden bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van beleidsinterventies.
- Hoe kwalificaties van een ‘gezonde wijk’ door de tijd heen veranderen en welke invloed dit heeft op de vorm van beleidsinterventies en de wijze waarop ze tot stand komen.
- Hoe ondersteunende begrippen als ‘leefbaarheid’, ‘well-being’, ‘resilience’, ‘sociale cohesie’ en ‘gentrification’ worden ingezet om veranderingen in de wijk te begrijpen, in kaart te brengen (analytisch karakter), maar ook te agenderen en te beïnvloeden (normatief karakter).
Net als de stad is het denken over revitalisatie van wijken dynamisch. We ontdekken hoe we veranderingen in het stedelijk vernieuwingsbeleid langs historische lijnen kunnen positioneren en verkennen nieuwe trends. Daarnaast kijken we naar de eigenaardigheden van de Nederlandse praktijk ten opzichte van die in andere landen.
Het vak bevat verschillende opdrachten. Je evalueert een wijkinterventie zoals die in de praktijk is uitgevoerd en vergelijkt die met een soortgelijk project in de U.K. of V.S. Daarnaast werk je zelfstandig een advies uit voor een wijkinterventie aan de hand van een werkbezoek aan een gemeente in Nederland.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Discussiebijeenkomsten, Groepsopdrachten, Lectures
Toetsvorm Opdracht, Tentamen digitaal
Vaksoort master
Coördinator dr. W.S. Rauws, PhD.
Docent(en) prof. dr. ir. G.R.W. de Kam , Gastdocent(en) ,dr. W.S. Rauws, PhD.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Cultural Geography  (Basic programme Cultural Geography) 1 semester II a verplicht
MSc Economic Geography  (Optional courses Economic Geography) 1 semester II a keuze
MSc Environmental and Infrastructure Planning  (Optional courses EIP) 1 semester II a keuze
MSc Population Studies  (Optional courses Pop Studies) 1 semester II a keuze
MSc Real Estate Studies  (Optional courses Real Estate Studies) 1 semester II a keuze
MSc Socio-spatial Planning  (Basic programme Socio-spatial Planning) 1 semester II a verplicht
MSc Spatial Sciences (research)  (Optional thematic courses (GERMTTO) year 1 and 2 Spatial Sciences) - semester II a keuze