Logica en Kenleer

Faculteit Wijsbegeerte
Jaar 2022/23
Vakcode FI202LK
Vaknaam Logica en Kenleer
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 7
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Logica en Kenleer
Leerdoelen - Studenten ontwikkelen vaardigheid in het herkennen en aangeven van het paradoxale karakter van bepaalde argumentaties en inzicht in de mogelijke benaderingen voor het oplossen van een paradox.
- Daarnaast ontwikkelen studenten vaardigheid in elementaire verzamelingenleer, en passen die toe in de semantiek van de eerste-orde predicatenlogica en de semantiek van de epistemische logica.
- Tot slot nemen zij kennis van centrale onderwerpen in de kenleer. Zij zijn in staat om de formele technieken die gebruikt worden bij de analyse van begrippen uit de kenleer, zinvol toe te passen.
- Tot die technieken behoren in elk geval de waarschijnlijkheidsleer en de besliskunde. Daarnaast maken studenten kennis met begrippen uit de statistiek en de sociale epistemologie.
Omschrijving In deze cursus worden een aantal paradoxen gepresenteerd die een belangrijke rol in de geschiedenis van de filosofie hebben gespeeld. We gaan kijken naar verzamelingtheoretische, semantische en epistemische paradoxen. We zullen leren wat de ingrediënten zijn van een paradox en met welke strategieën een paradox te lijf kan worden gegaan.

Om de verzamelingtheoretische paradoxen goed te begrijpen gaan we aan de slag met elementaire verzamelingenleer. Die verzamelingenleer passen we vervolgens toe bij de semantiek van de eerste-orde logica en de semantiek van de epistemische logica, die weer een rol spelen bij het begrijpen van semantische en epistemische paradoxen.

In deze cursus wordt daarnaast een groot onderzoeksgebied in de kenleer ontsloten. We introduceren filosofische theorieën over hoe, in de wetenschap en daarbuiten, overtuigingen, en uiteindelijk kennis, tot stand komen. Daarbij besteden we aandacht aan onzekere overtuigingen, confirmatie, sociale epistemologie, statistische redeneringen, en oorzakelijkheid.

De discussies hierover worden veelal gevoerd aan de hand van wiskundige modellen. In het college worden zodoende ook een aantal formele methoden geïntroduceerd. Centraal staan daarbij de waarschijnlijkheidsleer en de besliskunde.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(hoorcollege, werkcollege)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(schriftelijk tentamen (Schriftelijke opdrachten met begeleiding tijdens het werkcollege, en een schriftelijk tentamen) essay)
Vaksoort bachelor
Co├Ârdinator prof. dr. B.P. Kooi
Docent(en) prof. dr. B.P. Kooi ,prof. dr. J.W. Romeijn
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Language, Proof and Logic(Second Edition) David Barker-Plummer, Jon Barwise and John Etchemendy, Stanford 2011: CSLI Publications
Reader met teksten
Entreevoorwaarden ‘Logica en argumentatietheorie’ of ‘Reasoning and Arguing’

‘Ken- en wetenschapsleer 1’ of ‘Wetenschapsfilosofie Minor’
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Filosofie 2 semester II a verplicht