Logica en Argumentatietheorie

Faculteit Wijsbegeerte
Jaar 2021/22
Vakcode FI151LAT
Vaknaam Logica en Argumentatietheorie
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Logica en Argumentatietheorie
Leerdoelen Na afloop van de cursus heeft de student:
1. een overzicht van de formele logica,
2. een overzicht van de argumentatietheorie,
en kan de student:
3. zinnen, redeneringen en betogen analyseren,
4. symbolismen leren hanteren,
5. de logische kwaliteit van redeneringen en argumentaties beoordelen,
6. formele deducties maken,
7. logische, dialectische, retorische en epistemische benaderingen van argumentatie karakteriseren,
8. een argumentatief, filosofisch essay schrijven.
Omschrijving De cursus bestaat uit een deel formele logica en een deel argumentatietheorie.

In het deel over formele logica worden eerst enkele kernbegrippen van de logica worden uitgelegd, zoals redenering, geldigheid, bewijs en tegenvoorbeeld. Daarna komen de propositielogica en de predikatenlogica aan de orde. Tijdens de werkcolleges worden oefeningen gemaakt met gebruik van o.a. het computer-leerprogramma Tarski's World en met software voor bewijzen in Fitch. Deelname aan de werkcolleges is verplicht.

In het deel over argumentatietheorie bespreken we: logische, epistemische, dialectische en retorische benaderingen van argumentatie; het begrip “kritisch discussiëren”; de analyse van een complex betoog; het begrip “drogreden”; de typologie van drogredenen; twee benaderingen van rechtvaardigingskracht. Met software voor online discussiëren helpen we elkaar om een overtuigend filosofisch betoog te ontwikkelen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege, werkcollege
(Hoorcollege, werkcollege, workshop, computer practical)
Toetsvorm deeltentamen(s), essay, huiswerktentamen, schriftelijk tentamen
(Deeltentamen(s), essay, huiswerktentamen, schriftelijk tentamen)
Vaksoort bachelor
Co├Ârdinator prof. dr. B.P. Kooi
Docent(en) prof. dr. B.P. Kooi ,dr. J.A. van Laar
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Language, Proof and Logic, CSLI Publications, 2011 David Barker-Plummer, John Barwise en John Etchemendy 978-1-57586-632-1
Digital Reader "Argumentatietheorie"
Entreevoorwaarden Not required
Opmerkingen Ieder eerstejaars vak heeft wekelijkse practica, die tot doel hebben de academische vaardigheden van studenten te verbeteren, en leergemeenschappen te vormen in de propedeutische fase. De practica sluiten qua inhoud aan bij dit vak en succesvolle deelname is verplicht om het vak te kunnen halen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Filosofie 1 semester I b verplicht