Ethiek 1

Faculteit Wijsbegeerte
Jaar 2021/22
Vakcode FI131ETH1
Vaknaam Ethiek 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ethiek 1: Inleiding in de Ethiek
Leerdoelen Na afloop van de cursus heeft de student:
1. een overzicht van de belangrijkste ethische en meta-ethische theorieën,
2. en van de argumenten voor en tegen deze theorieën.
Omschrijving Iedereen heeft morele opvattingen: ideeën over wat goed en kwaad is, en over hoe mensen zich horen te gedragen. Dit college geeft een overzicht van filosofische theorieën die deze opvattingen proberen te systematiseren: consequentialisme, Kantiaanse ethiek, sociale-contracttheorie en deugdethiek. Ook gaan we in op de status van morele opvattingen: zijn zulke opvattingen subjectieve gevoelens, of zijn sommige morele opvattingen objectief juist en andere objectief onjuist?
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Deeltentamens)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. D.D. Brandenburg
Docent(en) dr. D.D. Brandenburg ,prof. dr. B. Streumer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The Fundamental of Ethics, Oxford: Oxford University Press Russ Shafer-Landau
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Ieder eerstejaars vak heeft wekelijkse practica, die tot doel hebben de academische vaardigheden van studenten te verbeteren, en leergemeenschappen te vormen in de propedeutische fase. De practica sluiten qua inhoud aan bij dit vak en succesvolle deelname is verplicht om het vak te kunnen halen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Filosofie 1 semester I a verplicht