Ethiek 1

Faculteit Wijsbegeerte
Jaar 2022/23
Vakcode FI131ETH1
Vaknaam Ethiek 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ethiek 1: Inleiding in de Ethiek
Leerdoelen Na het afronden van de cursus heeft de student:
• kennis van de centrale posities in de ethiek;
• kennis van de centrale posities in de meta-ethiek;
• verbeterde schrijfvaardigheid.
Omschrijving Deze cursus geeft een inleidend overzicht van ethische en meta-ethische theorieën. Na een bespreking van verschillende antwoorden op de vraag wat welzijn is, wordt ingegaan op klassieke en hedendaagse normatieve posities zoals consequentialisme, Kantiaanse ethiek, en de sociaal-contracttheorie. Vervolgens bespreken we morele verantwoordelijkheid. Tot slot zal aan de hand van verschillende meta-ethische posities worden onderzocht in hoeverre de ethiek objectief is.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(De cursus bestaat uit hoor-en werkcolleges.)
Toetsvorm
(De toetsing bestaat uit drie deeltoetsen: (1) een tussententamen, dat voor 40% het eindcijfer bepaalt; (2) een eindtentamen, dat voor 40% het eindcijfer bepaalt; (3) een schriftelijke opdracht, die voor 20% het eindcijfer bepaalt.)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. D.D. Brandenburg
Docent(en) dr. D.D. Brandenburg ,prof. dr. B. Streumer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Basisboek Ethiek Ed. Hees, Nys, Robeyns 9789461059321 €  45,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Het resultaat op elk van de deeltoetsen moet tenminste een 5 zijn. Wanneer het resultaat op een van de deeltoetsen een 4 of lager is, dan kan het eindcijfer voor de cursus ten hoogste een 5 zijn. Resultaten van deeltoetsen kunnen niet worden meegenomen naar het volgende collegejaar.

Herkansing
Je komt alleen in aanmerking voor een herkansing als je eindcijfer onvoldoende is. Als aan deze voorwaarde is voldaan, mag je alleen die deeltoetsen herkansen waarop je een onvoldoende hebt gescoord.

Ieder eerstejaars vak heeft wekelijkse practica, die tot doel hebben de academische vaardigheden van studenten te verbeteren, en leergemeenschappen te vormen in de propedeutische fase. De practica sluiten qua inhoud aan bij dit vak en succesvolle deelname is verplicht om het vak te kunnen halen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Filosofie 1 semester I a verplicht