Statistiek BDK

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2022/23
Vakcode EBP624B05
Vaknaam Statistiek BDK
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Statistiek BDK: kwantitatieve data-analyse
Leerdoelen 1. Verzamelde gegevens zowel grafisch als middels statistische maatstaven voor ligging en spreiding beschrijven en interpreteren.
2. Uitspraken doen over de waarschijnlijkheid van een uitkomst in een gegeven probleemsituatie door het toepassen van rekenregels.
3. Formuleren en gebruiken van een kansverdeling om uitspraken te doen over de waarschijnlijkheid van een uitkomst.
4. De basisbegrippen van de verklarende statistiek begrijpen en toepassen.
5. Hypothesen formuleren en deze systematisch toetsen door middel van statistische technieken en daaruit de juiste conclusies trekken.
6. De samenhang tussen twee variabelen beschrijven en interpreteren alsmede kunnen bepalen wanneer dit een causaal verband betreft.
7. Herkennen welke statistische techniek moet worden toegepast in een specifieke probleemsituatie.
Omschrijving In deze cursus worden de beginselen van kansrekening en statistiek behandeld. Onderwerpen die aan bod komen zijn: beschrijvende technieken, beginselen van de kansrekening, toetsen aangaande één populatie, toetsen aangaande het vergelijken van twee populaties, toetsen aangaande de samenhang tussen variabelen en lineaire regressie.
Uren per week 5
Onderwijsvorm -hoorcollege ,  -practicum,  -werkcollege
Toetsvorm -actieve deelname,  -groepsopdracht,  -schriftelijk tentamen (open vragen),  -tussentijds tentamen (open vragen)
Vaksoort propedeuse
Coördinator A.L. Schippers
Docent(en) en anderen , student-assistenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Statistics for Business and Economics, Global edition, 8th or 9th edition Newbold,P., W. Carlson, B. Thorne 9780273767060 ca. €  55,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Secretariat e-mail: h.lei@rug.nl, room 5411.0734
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bedrijfskunde) 1 semester I b verplicht