Organisatie en technologie BDK

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBP618B05
Vaknaam Organisatie en technologie BDK
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Organisatie en technologie BDK
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student :
1. Herkennen, definiëren en integreren van de organisatiekundige en systeemtheoretische basisprincipes
2. De rol van technologie vanuit verschillende theoretische perspectieven onderkennen en toepassen op organisaties
3. Het spanningsveld tussen organisatie en technologie op diverse aggregatieniveaus beschrijven en analyseren
4. In teamverband werken aan opdrachten
5. Feedback geven op opdrachten
6. De belangrijkste bedrijfskundige probleemgebieden herkennen, een eenvoudig bedrijfsonderzoek uitvoeren, de organisatie beschrijven vanuit diverse theoretische bedrijfskundige concepten en perspectieven, en een eenvoudige probleemanalyse uitvoeren bij de bezochte organisatie
7. Schriftelijk rapporteren over literatuuronderzoek, bedrijfsonderzoek en toepassing van de theorie op praktijksituaties
Omschrijving In Organisatie en Technologie staat de wisselwerking tussen organisatie en technologie centraal. Eerst wordt vanuit de organisatiekunde kennis aangereikt over principes die ten grondslag liggen aan de inrichting van organisaties. De systeemtheorie reikt modellen aan om organisaties te kunnen beschrijven en analyseren. Aan de hand van belangrijke ontwikkelingen in technologie in verleden en heden bestuderen we organisatievormen en aanpassingen die daarin nodig waren of zijn. We doen dat op drie aggregatieniveaus: individu, organisatie, en maatschappij. Daarbij geven we aandacht aan verschillende perspectieven om de rol van technologie in organisaties te bestuderen. In de werkcolleges wordt die kennis toegepast op een (of meerdere) praktijkcasus(sen) en middels een eigen praktijkonderzoek. In aansluiting op de studiesuccesgroepen worden studenten op introductieniveau getraind in het schrijven van een verslag en interviewen.
Uren per week 5
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
(Integratie van werkcolleges met studiesuccesgroepen)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen, schriftelijk tentamen met open vragen, verslag(en)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. G.C. Ruël
Docent(en) student-assistenten ,dr. ir. N.J. Pulles ,ir. H. Reijn
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Organizational Theory, Design and Change 7th edition Gareth Jones 9781787266896 ca. €  44,95
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De maatwerk editie bestaat uit deel I en deel II van het boek organizational Theory Design and Change. Bij het profiel B&M komt deel III van dit boek aan bod in het vak: Management- en Organisatietheorie.

Meer informatie bij het secretariaat : ot@rug.nl of 050 3637529
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bdk) 1 semester I a verplicht