Management Accounting BDK

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2022/23
Vakcode EBP026A05
Vaknaam Management Accounting BDK
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Management Accounting BDK
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Essentiële thema's benoemen en begrippen definiëren die tot het aandachtsgebied van de Management Accounting en de Management Control behoren.
2. Verschillende kostenbegrippen onderscheiden en definiëren en de relevantie ervan duiden voor diverse toepassingen.
3. Verschillende soorten kostprijzen berekenen en toepassen (en bepalen in welke situaties die relevant zijn).
4. Verschillende soorten budgetten onderscheiden (en op hun toepasbaarheid te beoordelen), de hoogte ervan bepalen, verschillen tussen budget en realisatie vaststellen, ontleden, interpreteren en mogelijke oorzaken van verschillen vaststellen, om tenslotte indicaties te geven voor vervolgactie (management control).
5. Verschillende systemen van prestatiemanagement onderscheiden en een plaats geven in de management control cyclus (i.c. hun functioneren beschrijven bij de aansturing van organisatie-onderdelen zoals afdelingen of divisies).
6. Verschillende management accounting technieken ten behoeve van diverse soorten besluiten toepassen en in een perspectief plaatsen (i.c. mogelijke dysfunctionele effecten ervan benoemen).
7. De balans en resultatenrekening voor een fabricageonderneming opstellen en interpreteren na de boekhoudkundige verwerking van relevante feiten.
Omschrijving De cursus Management Accounting introduceert kernbegripppen op het gebied van management accounting en management control en legt daarmee de basis voor de beheersing van de interne bedrijfsvoering. Het accent ligt op financiële modellen en systemen in hun hoedanigheid van stuur- en beheersinstrumenten, zoals kostprijsberekening, budgettering, (andere) prestatiemeetsystemen en beslissingsondersteunende systemen. Om de consequenties voor de resultaatbepaling (resultatenrekening) en vermogenspositie (balans) van fabricageprocessen te doorgronden wordt tevens aandacht besteed aan de boekhouding van de industriële onderneming.
Uren per week 4
Onderwijsvorm -gastcollege ,  -hoorcollege ,  -werkcollege
(Bij sommige hoorcolleges zullen ook gastdocenten uit de praktijk worden betrokken, waaronder een controller.)
Toetsvorm -schriftelijk tentamen (open en mc vragen),  -tussentijds tentamen (mc vragen)
(De multiple choicevragen betreffen de gehele stof m.u.v. de vaardigheden en inzichten waar het de fabricageboekhouding betreft; die worden getoetst met open vragen.)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. B. Crom
Docent(en) dr. B. Crom ,drs. D.J.J. Heslinga , J. Offerein, MSc. ,drs. S. Sibum ,drs. S. Tiggelaar, M.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus €  10,00
Thema's in Management Accounting Brouwers, M.P., H. Fuchs, A.W.W. Heezen, e.a. 9789001823986 €  108,95
Entreevoorwaarden Studenten zouden bij voorkeur moeten hebben deelgenomen aan het vak Financial Accounting om de basisbeginselen van het boekhouden te beheersen (zeer wenselijk om de fabrieksboekhouding zich eigen te kunnen maken).
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: b.crom@rug.nl, 050 3636608 of het secretariaat: 050-3633535
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bedrijfskunde) 1 semester II b verplicht