Financial Accounting BDK

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBP023A05
Vaknaam Financial Accounting BDK
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Financial Accounting BDK
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. bedrijfstransacties identificeren, die de financiële positie van een organisatie beïnvloeden.
2. bedrijfstransacties analyseren middels de techniek van het dubbel boekhouden.
3. het onderscheid aangeven tussen accrual accounting gebaseerd op opbrengsten en kosten en cash accounting, gebaseerd op inkomsten en uitgaven.
4. de bedrijfstransacties omtrent verschillende activa en passiva, alsmede opbrengsten en kosten in een rapportage tot een balans en winst- en verliesrekening verwerken.
5. een kasstroomoverzicht opstellen vanuit balans en winst- en verliesrekeningposten
6. de basistechnieken van het analyseren van jaarrekeningen toepassen middels de ratio analyse
7. de belangrijkste belanghebbenden in de productie en openbaarmaking van accounting informatie identificeren
Omschrijving Financial accounting vervult een vitale rol in het verschaffen van informatie, die nodig is om rationele keuzen maken tussen alternatieve aanwendingen van schaarse bronnen met betrekking tot bedrijfsmatige en economische activiteiten. Om gegevens over bedrijfsmatige activiteiten om te vormen tot bruikbare informatie voor besluitvormingsdoeleinden worden financiële transacties systematisch vastgelegd, verwerkt en gecommuniceerd middels financiële verslagen. De onderwerpen, die in deze cursus achtereenvolgens aan de orde komen zijn het administratief vastleggen en verwerken van verschillende financiële transacties, het opstellen van de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht alsmede het analyseren en interpreteren van de financiële prestaties en de financiële positie van ondernemingen.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges, practica
(In de practica werken studenten groepsgewijs aan de opdrachten)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met open vragen
(Er is één deeltentamen en een slottentamen. Beide tentamens bestaan uit open vragen.)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. C.A. Huijgen
Docent(en) dr. B. Crom ,drs. D.J.J. Heslinga ,dr. C.A. Huijgen , M. Paping, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Financial Accounting 2012, 11th edition, Cengage Learning Powers, M., B.E. Needles 9781111525545 ca. €  79,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: c.a.huijgen@rug.nl, 050 3637206 of bij het secretariaat: i.j.bakker@rug.nl, 050 3633535
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bdk) 1 semester II a verplicht