Afronding Accountancy Mondeling

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBE033A04
Vaknaam Afronding Accountancy Mondeling
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 4

Uitgebreide vaknaam Afronding Accountancy Mondeling
Leerdoelen Deze module betreft de mondelinge toetsing van kennis en inzichten in de vraagstukken van Internal Control, Corporate Governance en Audit & Assurance aan de hand van wetenschappelijke publicaties en eerder in de opleiding verworven kennis terzake.
Omschrijving De cursisten bestuderen wetenschappelijke publicaties over twee van de vier kernthema’s op het gebied van Auditing en twee van de vier kernthema’s op het gebied van Internal Control (naar eigen keuze). De inhoud van deze publicaties zijn leidend tijdens het mondeling examen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie
(Selfstudy)
Toetsvorm mondeling tentamen
(Oral exam)
Vaksoort executive master
Coördinator drs. F.H. van der Hoek
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Earlier in the program prescribed literature, mainly related to regulations.
Eerder in de opleiding voorgeschreven literatuur, voornamelijk gerelateerd aan wet- en regelgeving.
Selectie van wetenschappelijke artikelen op het gebied van Internal Control, Corporate Governance en Auditing.
Selection of scientific articles in the field of Internal Control, Corporate Governance and Auditing
Entreevoorwaarden Cursisten die aan alle voorgaande vakken en reguliere examens van de Executive Master of Accountancy hebben deelgenomen en IC-CG Portfolio deel I, CG-AA Portfolio deel II en Afronding Accountancy Portfolio deel III met een voldoende hebben afgerond, kunnen deelnemen aan Afronding Accountancy Mondeling.
Opmerkingen Secretariaat, e-mail: accountancy@rug.nl, tel. 050 - 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Accountancy 2 semester II b verplicht