Afronding Accountancy Mondeling

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBE033A04
Vaknaam Afronding Accountancy Mondeling
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 4

Uitgebreide vaknaam Afronding Accountancy Mondeling
Leerdoelen In deze cursus wordt mondeling de kennis en inzichten van de student getoetst ten aanzien van de vakgebieden van Accountancy aan de hand van wetenschappelijke publicaties en eerder in de opleiding verworven kennis.
De student is in staat om de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en theorieën te vinden en te interpreteren op het gebied van accountancy.
Omschrijving De cursisten bestuderen wetenschappelijke publicaties over twee van de vier kernthema’s op het gebied van Auditing en twee van de vier kernthema’s op het gebied van Internal Control. De inhoud van deze publicaties is leidend tijdens het mondeling examen. De kernthema’s worden voorafgaand aan deze cursus gepubliceerd en de studenten mogen zelf een keuze maken uit de kernthema’s. Voor Auditing en Internal Control moeten elk twee thema’s gekozen worden (in totaal dus vier kernthema’s).
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie
(Zelfstudie)
Toetsvorm mondeling tentamen
(Mondeling tentamen)
Vaksoort executive master
Coördinator drs. F.H. van der Hoek
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Earlier in the program prescribed literature, mainly related to regulations.
Eerder in de opleiding voorgeschreven literatuur, voornamelijk gerelateerd aan wet- en regelgeving.
Selectie van wetenschappelijke artikelen op het gebied van Internal Control, Corporate Governance en Auditing.
Selection of scientific articles in the field of Internal Control, Corporate Governance and Auditing.
Entreevoorwaarden Cursisten die aan alle voorgaande vakken en reguliere examens van de Executive Master of Accountancy hebben deelgenomen en IC-CG Portfolio deel I, CG-AA Portfolio deel II en Afronding Accountancy Portfolio deel III met een voldoende hebben afgerond, kunnen deelnemen aan Afronding Accountancy Mondeling.
Opmerkingen Secretariaat, e-mail: accountancy@rug.nl, tel. 050 - 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Accountancy 2 semester II b verplicht