Audit & Assurance I

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBE028A05
Vaknaam Audit & Assurance I
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Audit & Assurance I
Leerdoelen Na afronding van dit vak kan de student:

- het (inter)nationale institutioneel kader voor de beroepsuitoefening, bestaande uit relevante wet- en regelgeving en de rol en verantwoordelijkheden van relevante actoren, te beschrijven respectievelijk kritisch te becommentariëren en de mogelijke civiel-, tucht-, bestuurs- en strafrechtelijke gevolgen van niet-naleving te onderkennen;
- de vigerende beroepsreglementering op het gebied van ethiek toe te passen en de gekozen zienswijze te verdedigen;
- om bij het uitvoeren van (beroeps)taken een kritische houding aan te nemen, die onder meer wordt gekenmerkt door een onderzoekende instelling, het alert zijn op omstandigheden die kunnen duiden op fouten of fraude en een kritische evaluatie van ten behoeve van de opdracht verkregen informatie;
- het systeem van toezicht en kwaliteitsbeheersing van de beroepsuitoefening op beroeps- en organisatieniveau te beschrijven respectievelijk te evalueren;
- de kwaliteitsbeheersingsprocedures op opdrachtniveau te beschrijven en toe te passen, met inbegrip van de documentatieverplichtingen;
- de eigenheid van de verschillende vormen van beroepsuitoefening (zoals internal en operational auditors, overheidsaccountants, forensisch accountants, IT-auditors, financieel professionals) te onderkennen en van elkaar te onderscheiden;
- het Stramien voor assurance-opdrachten uit te leggen, in een casuspositie toe te passen en kritisch te becommentariëren;
- de beroepsreglementering ter zake van fraude en ongebruikelijke transacties te verwoorden respectievelijk toe te passen;
- voor een jaarrekeningcontrole, conform de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de invloed van de informatietechnologie op de entiteit incl. haar processen, systemen en governance (waaronder ERP, cloud computing, big data, networking, privacy, social media, reporting software) te beschrijven en te analyseren alsmede de gevolgen te bepalen voor de door de accountant uit te voeren werkzaamheden, waaronder de daarbij te hanteren methoden en technieken (zoals audit software);
- voor een jaarrekeningcontrole, conform de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de volgende specifieke activiteiten uit te voeren:
* evalueren van gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode;
* evalueren van de continuïteit van de entiteit;
* evalueren van het bestuursverslag;
- voor een jaarrekeningcontrole, op basis van de uitgevoerde werkzaamheden, de bevindingen te evalueren om te komen tot een oordeel en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren aan opdrachtgever en stakeholders;
- naar aanleiding van zijn controlewerkzaamheden relevante aandachtspunten te vertalen naar verbeterpunten voor de organisatie van de opdrachtgever en deze mondeling en schriftelijk te rapporteren aan de opdrachtgever (inclusief de organen belast met governance);
- een overzicht te geven van de relevante normen voor geïntegreerde verslaggeving van organisaties en het daarvoor geldende raamwerk;
- het governancesysteem van een onderneming te analyseren aan de hand van beleid, wet- en regelgeving en codes;
- voor een assurance-opdracht, niet zijnde jaarrekeningcontrole, of aan assurance verwante opdracht de relevante wet en regelgeving toepassen.
Omschrijving Het werk van de accountant omvat een scala aan vaardigheden en technieken. Die komen samen in zijn/haar kerntaak: Auditing. Het vak Auditing is daarmee één van de kernvakken in de accountantsopleiding. In dit vak Audit & Assurance I wordt bereikt dat alle kennis is verworven om als beginnend beroepsbeoefenaar op te treden. Dit houdt in, dat wordt teruggekeken naar de voorgaande Auditing cursussen, nieuwe onderwerpen worden uitgediept en dat dit alles in het brede perspectief van het functioneren als accountant wordt geplaatst.

De basis voor dit vak zijn de eerdere vakken, zijnde Introduction to Auditing, Auditing Practices en Auditing Theory. De specifieke onderwerpen die worden behandeld gedurende het vak Audit & Assurance I zijn:
- Nederlandse wet- en regelgeving die van toepassing is op individuele accountants en accountantsorganisaties;
- de impact van de IT-structuur van ondernemingen op de controle, de EDP-auditor, IT General controls en applications controls;
- het verklaringenstelsel inclusief de uitgebreide controleverklaring en assurance opdrachten anders dan de controle van de jaarrekening;
- ethiek en professional judgement, vanuit het perspectief “tuchtrecht”;
- communicatie met those charged with governance;
- integrated reporting en het bestuursverslag;
- toezichthouders op het accountantsberoep (Autoriteit Financiële Markten).
Uren per week 7
Onderwijsvorm hoorcolleges, opdracht(en)
(hoorcolleges, opdracht(en))
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen
(opdracht(en), schriftelijk tentamen)
Vaksoort executive master
Coördinator P.G.J. Brouwer
Docent(en) P.G.J. Brouwer , Guest Lecturer(s) , R.S. Tuinsma, MSc.
Entreevoorwaarden Master of science A&C Accountancy
Opmerkingen Secretariaat e-mail: accountancy@rug.nl, tel.: 050-3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Accountancy 1 semester II b verplicht