Management Accounting & Control II EMFC

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBE020A03
Vaknaam Management Accounting & Control II EMFC
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 3
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Management Accounting & Control II EMFC
Leerdoelen Na afronding van deze cursus kan de student:
1. actuele management accounting & controlvraagstukken definiëren, omschrijven en inzichtelijk maken. In het bijzonder gaat het om de volgende onderwerpen:
- beheersingsvraagstukken van internationaal opererende organisaties
- beheersingsaspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen
- beheersing van langdurige samenwerkingsverbanden zoals uitbestedingsrelaties en joint ventures
- beheersingsaspecten van dienstverlenende organisaties en van overheids- en non-profitorganisaties.
2. beheersingssystemen gericht op bovengenoemde vraagstukken, waarbij rekening wordt gehouden met de organisatiecontext en de gedragskenmerken van de participanten in de organisatie omschrijven, (her)ontwerpen, implementeren en gebruiken.
Na afronding van deze cursus kan de student:
1. actuele management accounting & controlvraagstukken definiëren, omschrijven en inzichtelijk maken. In het bijzonder gaat het om de volgende onderwerpen:
- beheersingsvraagstukken van internationaal opererende organisaties
- beheersingsaspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen
- beheersing van langdurige samenwerkingsverbanden zoals uitbestedingsrelaties en joint ventures
- beheersingsaspecten van dienstverlenende organisaties en van overheids- en non-profitorganisaties.
2. beheersingssystemen gericht op bovengenoemde vraagstukken, waarbij rekening wordt gehouden met de organisatiecontext en de gedragskenmerken van de participanten in de organisatie omschrijven, (her)ontwerpen, implementeren en gebruiken.
Omschrijving Het vakgebied Management Accounting & Control richt zich op het omgaan met financiële en niet-financiële informatie door het management met het oog op het besturen en beheersen van organisaties. Daarbij gaat het niet alleen om de beheersing van de eigen organisatie, maar ook om de beheersing van netwerken waarin de organisatie participeert. Bij het ontwerp en gebruik van beheersingssystemen dient rekening te worden gehouden met de organisatiecontext en het gedrag van mensen. Daarom wordt uitvoerig aandacht besteed aan omgevingsfactoren en gedragskenmerken bij het ontwerpen en toepassen van beheersingssystemen. Ook wordt ingegaan op de relaties met strategisch beleid en met andere beleidsgebieden, zoals productie, kwaliteit en milieu.

Management Accounting & Control II richt zich op complexe beheersingsvraagstukken die niet of in mindere mate worden behandeld in de leerboeken. De thema’s die worden behandeld zijn:
- beheersingsvraagstukken van internationaal opererende organisaties,
- beheersingsaspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen,
- beheersing van langdurige samenwerkingsverbanden, zoals bij uitbesteding en joint ventures.
- beheersingsaspecten van dienstverlenende, overheids- en non-profitorganisaties.
In de colleges zal met name de theorie over de verschillende onderwerpen worden uiteengezet en bediscussieerd. De opdrachten zijn gericht op het ontwikkelen en gebruiken van beheersingssystemen.
Uren per week
Onderwijsvorm gecombineerde hoor-/werkcolleges, opdracht(en)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen
(Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gemiddelde van de casuïstiek (30%) en het behaalde cijfer op het schriftelijk tentamen (70%).)
Vaksoort executive master
Coördinator prof. dr. ir. P.M.G. van Veen-Dirks
Docent(en) prof. dr. D.A. de Waard , diverse docenten ,dr. J.S. Gusc ,dr. S. Tillema ,prof. dr. ir. P.M.G. van Veen-Dirks
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
International Management Accounting and Control W. Westerman, J. van der Meer-Kooistra & K. Langfield-Smith 9780077130381 €  518,00
Syllabus Management Accounting & Control 2 deel A en B
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Finance and Control/EMFC 3 semester I verplicht