Bestuurlijke Informatievoorziening EMFC

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBE018A03
Vaknaam Bestuurlijke Informatievoorziening EMFC
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 3
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Bestuurlijke Informatievoorziening EMFC
Leerdoelen Na afronding van deze cursus kan de student:
1. de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en de betekenis van deze activiteiten voor de controller omschrijven en inzichtelijk maken.
2. problemen oplossen die controllers kunnen ondervinden bij het opnemen van de diverse ICT-activiteiten in de planning en control cyclus.
3. organisatiestructuur en processen analyseren op hoofdlijnen en beoordelen op bestuurbaarheid.
4. een referaat over een relevant onderwerp in de bestuurlijke informatiekunde uitdiepen en overtuigend mondeling verdedigen .
Omschrijving Controllers hebben in veel opzichten te maken met ICT:
- het merendeel van de investeringen van een organisatie heeft tegenwoordig in meer of mindere mate te maken met ICT
- de besturing van een organisatie is in hoge mate afhankelijk van ICT
- de controller maakt voor de eigen werkzaamheden over het algemeen veel gebruik van ICT.
In de praktijk biedt ICT organisaties zowel veel mogelijkheden als beperkingen voor het inrichten van haar bedrijfsprocessen en daarmee een geheel eigen problematiek. De controller heeft bij alle drie van de hierboven genoemde punten een belangrijke rol te vervullen. In het vak BIV worden theorieën, methoden en technieken behandeld die de controller handvatten geven om deze rol op een goede wijze te vervullen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
- de verschillende visies op bestuurlijke informatievoorziening
- de rol van informatie bij de inrichting van processen en structuur van de organisatie
- de kwaliteit van ICT in ruime zin
- planning & control van ICT.

De gedachtelijn die door het college loopt, is dat men vanuit een visie op de besturing van een organisatie vervolgens keuzes maakt ten aanzien van de inzet van mensen en middelen.
De controller zal hierbij met name verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de financiële consequenties van ICT. Hier wordt dan ook uitgebreid bij stil gestaan. Daarnaast wordt nader ingegaan op de belangrijkste punten waarmee controllers in hun beroepspraktijk over het algemeen te maken krijgen, te weten: het beslissen over en managen van het uitbesteden van ICT en het beheersen van de kwaliteit van ICT.
Uren per week
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges, opdracht(en)
Toetsvorm essay, mondeling tentamen
(Werkstuk over één van de behandelde onderwerpen en een mondeling tentamen over primair de opdracht)
Vaksoort executive master
Coördinator prof. dr. E.W. Berghout
Docent(en) prof. dr. E.W. Berghout , diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Andere literatuur in de vorm van recente papers wordt door middel van Nestor beschikbaar gesteld. Divers / Various
Information technology: strategic decision making for managers, 2005, Wiley

Lucas, H.C. 9780471652939 €  74,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Na afloop van de cursus dienen de studenten in staat te zijn om te gaan met de stof, bijvoorbeeld in de eigen werksituatie. De toetsing vindt plaats aan de hand van een mondeling tentamen van een uur aan de hand van een te schrijven referaat. Andere onderwerpen dan het gekozen specifieke deelonderwerp worden tijdens het gesprek aan de orde gesteld en getoetst.
Berekening eindcijfer: 100% mondeling tentamen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type