Controllership EMFC

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBE016B02
Vaknaam Controllership EMFC
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 2
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Controllership EMFC
Leerdoelen Na afronding van deze cursus kan de student:
1. de eigen mogelijkheden en beperkingen als controller om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de effectiviteit/efficiëntie binnen de eigen organisatie betrekking hebbend op controller-related processes inzichtelijk maken.
2. door middel van methodologische vaardigheden op een integratieve wijze omgaan met vraagstukken op het gebied van aan controlling-gerelateerde kennisgebieden van het vak.
3. inhoud geven aan enkele actuele controllerissues en –kennisgebieden.
4. concepten gerelateerd aan strategisch denken begrijpen en toe passen.
5. de eigen afdeling en eigen functie plaatsen in het primaire proces en het strategieontwikkelproces.
6. integrale diagnoses stellen.
7. probleemgericht onderzoek methodologisch verantwoord uitvoeren.
8. zorg dragen voor goede verslaglegging.
Omschrijving In het capita selecta vak (een integratief vak) wordt de student kennis bijgebracht op drie gebieden. Ten eerste kennis omtrent empirisch objecten, op macro-, meso- en microniveau. Dat wil zeggen kennis van het eigen bedrijf en andere bedrijven door middel van casussen. Ten tweede theoretische kennis (theorieën, modellen en concepten op het terrein van de economische en bedrijfskundige wetenschap). Tenslotte bedrijfskundige methodologische kennis dat is gericht op het uitvoeren van probleemoplossend onderzoek (pluriform, wetenschappelijk en op de praktijk gericht). Bij de collegecyclus gaat het eveneens om een wetenschappelijke benadering van control vraagstukken. Het is noodzakelijk dat de studenten kennis nemen van de rol als controller in een maatschappelijk context. Het gaat daarbij om ethische beroepsvraagstukken. In het vak leert de student om te gaan met professionele dilemma’s.
Uren per week
Onderwijsvorm gecombineerde hoor-/werkcolleges, opdracht(en)
Toetsvorm essay
Vaksoort executive master
Coördinator prof. dr. D.M. Swagerman
Docent(en) Gastdocent(en) ,prof. dr. D.M. Swagerman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus Various
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Finance and Control/EMFC 2 semester II verplicht