Ondernemingsrecht I EMFC

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBE009A02
Vaknaam Ondernemingsrecht I EMFC
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 2

Uitgebreide vaknaam Ondernemingsrecht I EMFC
Leerdoelen Na afronding van deze cursus kan de student:
1. bij het bepalen van de economische activiteiten van een onderneming rekening houden met het juridische kader.
2. in de rol van controller als ‘laatste bewaker’ van de bedrijfsprocessen, de implicaties van de juridische context bij de economische activiteiten betrekken.
3. een onderbouwde visie geven op het feit dat het ondernemingsrecht in engere zin de ondernemer in zijn beleid enerzijds beperkt, anderzijds faciliteert.
4. de volgende onderwerpen omschrijven en uitleggen:
- soorten vennootschappen
- organen van de vennootschap en zeggenschap over de onderneming
- verandering van de rol van het ondernemingsrecht in de loop van de tijd in de samenleving
- onderneming en informatie
- toetsing van het beleid in de meest brede zin van het woord.
Omschrijving Grotere ondernemingen worden vrijwel steeds gevoerd in de vorm van rechtspersonen, in Nederland vooral NV en BV. Dit is het eerste deel van de cursus ondernemingsrecht waarbij het effect daarvan op (de vrijheid van) het ondernemingsbeleid centraal staat. Dit wordt gedemonstreerd aan de hand van onderscheid tussen rechtspersonen en natuurlijke personen en de soorten rechtspersonen; de statuten als hoeksteen van de rechtspersoon; de nieuwe personenvennootschappen met de mogelijkheid tot het opteren voor rechtspersoonlijkheid; de taken en bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders, het bestuur, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad in de onderneming; het omgaan met vertegenwoordiging, besluitvorming en informatieverschaffing bij het ondernemingsbeleid, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, herstructurering en aspecten van het effectenrecht
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcolleges
Toetsvorm schriftelijk tentamen met open vragen
Vaksoort executive master
Coördinator prof. mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra
Docent(en) mr. dr. W.M.H. Grooten ,prof. mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De kern van het ondernemingsrecht, Kluwer Deventer, 4e druk, 2016 Kroeze, M.J., L. Timmerman, J.B. Wezeman 9789013133295 €  30,00
Rechtspersonen incl. ondernemings- en handelsrecht met toekomstige wetgeving, nieuwste editie
(elk jaar, in augustus, verschijnt een nieuwe versie)
various 9789013138979 €  48,00
Syllabus Ondernemingsrecht 1
Entreevoorwaarden Eventueel EMFC deficiëntieprogramma Ondernemingsrecht
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type