Management Accounting en Control I EMFC

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBE008A03
Vaknaam Management Accounting en Control I EMFC
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 3
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Management Accounting & Control I EMFC
Leerdoelen Na afronding van deze cursus kan de student:

1. actuele management accounting en control vraagstukken duiden, analyseren en inzichtelijk maken. In het bijzonder gaat het om de volgende onderwerpen:
de opzet en het gebruik van kosteninformatiesystemen
prestatiemeet- en beoordelingssystemen
kwaliteitssystemen
relaties tussen instrumentele & relationele accountability
2. bovengenoemde beheersingssystemen (her)ontwerpen, implementeren en gebruiken.
3. de relatie duiden tussen het strategisch beleid van de organisatie en verschillende beleidsgebieden zoals productie, kwaliteit en milieu.
Omschrijving Het vakgebied Management Accounting & Control richt zich op het omgaan met financiële en niet-financiële informatie door het management met het oog op het besturen en beheersen van organisaties. Daarbij gaat het niet alleen om de beheersing van de eigen organisatie, maar ook om de beheersing van netwerken waarin de organisatie participeert. Bij het ontwerp en gebruik van beheersingssystemen dient rekening te worden gehouden met de organisatiecontext en het gedrag van mensen. Daarom wordt uitvoerig aandacht besteed aan omgevingsfactoren en gedragskenmerken bij het ontwerpen en toepassen van beheersingssystemen. Voorts wordt ingegaan op de relaties met het strategisch beleid van organisaties en met verschillende beleidsgebieden, zoals productie, kwaliteit en milieu.

Het vak is gericht op actuele management accountingvraagstukken. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan: de opzet en het gebruik van kosteninformatiesystemen, prestatiemeet- en beoordelingssystemen, kwaliteitssystemen en de relatie tussen instrumentele & relationele accountability.

Deze vraagstukken worden vanuit twee gezichtspunten behandeld, te weten die van de theorie en die van de praktijk. In de hoorcolleges zal met name de theorie over de verschillende beheersingsvraagstukken worden uiteengezet en bediscussieerd. De werkcolleges zijn gericht op het opzetten, invoeren en gebruiken van de aangegeven beheersingssystemen.
Uren per week
Onderwijsvorm gecombineerde hoor-/werkcolleges, opdracht(en)
Toetsvorm individueel tentamen, opdracht(en)
(Schriftelijk tentamen (70%), casuïstiek (verzorgen van één college en vier uitgereikte casussen) (30%))
Vaksoort executive master
Coördinator dr. K.H. Tillema
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. K.H. Tillema
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen / Articles Various
Cost Management, strategies for business decisions
2012, International Edition
Wouters, M., F. Selto, R. Hilton, and M. Maher 9780077132392 €  72,00
Management Control Systems - Performance Measurement, Evaluation and Incentives
2011, Pearson Education
Merchant, Kenneth A.,¬†and Wim A. van der Stede, 9780273737612 €  78,00
Van Cijfers naar Waarden - de nieuwe realiteit voor management accounting & control
2013, Kluwer/vakmedianet
Tillema, K. 9789013119510 €  29,90
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type