Interact.Vaardigh.& Competentieontw EMFC

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBE005A02
Vaknaam Interact.Vaardigh.& Competentieontw EMFC
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 2
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Interactieve Vaardigheden & Competentieontwikkeling van de controller
Leerdoelen Cursisten verdiepen hun inzicht in eigen vaardigheden en competenties om de interactie- en communicatieve aspecten van het controller vak adequaat uit te voeren.
Na afronding van deze cursus kan de student:
1. de eigen vaardigheden en competenties in de communicatieve- en interactie-aspecten van het controllersvak inzichtelijk maken, evalueren en hierop reflecteren.
2. deze vaardigheden en competenties toepassen en inzetten om aan de volgende eisen te voldoen:
- initiatiefrijk en pro-actieve houding
- een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen hebben
- interveniëren op verschillende communicatieniveaus
- de leiding nemen
- ondersteuning bieden
- empathisch en resultaatgericht zijn
- op adequate wijze advies geven.
3. experimenteren met nieuw gedrag door middel van geboden theorieën, modellen en handvatten.
Omschrijving Van een controller wordt gevraagd het financieel-economische geweten van de organisatie te zijn en vooral analytisch en cijfermatig te werk te gaan. Tegenwoordig verlangt men daarbij echter dat hij/zij initiatiefrijk en maatschappelijk betrokken is, een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen heeft, de leiding neemt, ondersteunt, empatisch en resultaatgericht is en op een adequate wijze adviezen kan geven. Om aan deze eisen te kunnen voldoen is het van belang dat controllers deze competenties en vaardigheden beheersen en ontwikkelen.
In een driedaagse training zullen de persoonlijke vaardigheden op het gebied van communiceren, overtuigen, ondersteunen en beïnvloeden aan bod komen.
Aandachtspunten hierbij zijn:
• Hoe verwerf ik acceptatie en legitimiteit bij directie, managementteams, staffunctionarissen, experts en medewerkers en hoe behoud ik een onafhankelijke opstelling?
• Hoe ga ik om met weerstand?
Uren per week
Onderwijsvorm trainingsdagen
Toetsvorm essay, mondeling tentamen, verplichte aanwezigheid
(Verplichte aanwezigheid collegedagen. Schrijven persoonlijk reflectieverslag op basis waarvan een mondeling eindgesprek plaatsvindt.)
Vaksoort executive master
Coördinator drs. G.W.M. Luttikhuis
Docent(en) drs. G.W.M. Luttikhuis
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus Interactieve Vaardigheden en Compententie Ontwikkeling
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type