Fiscaal Recht EMFC

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBE004A03
Vaknaam Fiscaal Recht EMFC
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 3
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Fiscaal Recht EMFC
Leerdoelen Na afronding van deze cursus kan de student:
1. de voor vennootschappen relevante onderdelen uit het belastingrecht definiëren en omschrijven.
2. de volgende taken vervullen:
- fiscale risico’s signaleren
- een belangrijke rol spelen bij het opstellen van een tax control framework;
- een advies uitbrengen over de inschakeling van fiscalisten
3. een nationaal opererende onderneming vanuit fiscaal perspectief zo gunstig mogelijk structureren door de volgende onderwerpen te kunnen duiden, uitleggen en waar nodig toepassen:
- de gebruikte terminologie;
- de fiscale risico’s;
- de informatiestromen die binnen de onderneming benodigd zijn voor het beperken van de fiscale risico’s;
- de voor de belastingdienst benodigde documentatie;
- termijnen en procedures.
4. een internationaal opererende onderneming vanuit fiscaal perspectief zo gunstig mogelijk structureren door de volgende onderwerpen te kunnen duiden, uitleggen en waar nodig toepassen:
- de gebruikte terminologie;
- de fiscale risico’s;
- de informatiestromen die binnen de onderneming benodigd zijn voor het beperken van de fiscale risico’s;
- de voor de belastingdienst benodigde documentatie;
- termijnen en procedures.
Omschrijving Bedrijven moeten voldoen aan hun fiscale verplichtingen. Vennootschapsbelasting moet worden afgedragen over de winst, dividendbelasting over uitbetaalde dividenden, loonbelasting over uitgekeerd loon en omzetbelasting over geleverde producten en verrichte diensten. Voor het kunnen voldoen aan deze verplichtingen dient de onderneming de belastingdienst te voorzien van informatie. Tot voor kort werd weinig aandacht besteed aan de risico’s die gepaard gaan met fiscale verplichtingen. Daar is sinds kort verandering in gekomen. De OESO heeft staten opgeroepen te komen tot een “enhanced relation” tussen belastingplichtige en belastingdienst. In het kader daarvan streeft de Nederlandse belastingdienst naar “horizontaal toezicht”. Tax risk management en bijbehorend Tax control framework zijn daardoor fenomenen in opkomst welke er voor zorgen dat de fiscale risico’s binnen de onderneming beheersbaar blijven.
In deze cursus wordt ingegaan op het verschijnsel tax risk management, op het tax control framework en op de voornaamste fiscale risico’s. Daartoe wordt de kennis van de student verbreed op het gebied van:
­ de bepalingen inzake fiscale winstbepaling neergelegd in de Wet op de Inkomstenbelasting;
­ de vennootschapsbelasting, met name bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en concernfinanciering:
­ de omzetbelasting en overdrachtsbelasting;
­ de loonbelasting;
­ het formeel belastingrecht, met name procedures, boetes, invordering en aansprakelijkheid.
Daarnaast zal worden ingegaan op de beginselen van het internationale belastingrecht, o.a. voorkoming dubbele belasting, vaste inrichting versus dochter, transfer pricing, en relevante ontwikkelingen op het gebied van Europees belastingrecht zoals harmonisatie en non-discriminatie.
De cursus bestaat uit twee delen elk afgesloten met een tentamen. Het eindcijfer vormt het gemiddelde van beide cijfers. In blok 1 komen aan de orde de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, het internationale en Europese Belastingrecht. In blok 2 wordt ingegaan op loonbelasting, omzetbelasting en het formeel belastingrecht.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcolleges
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Twee schriftelijke deeltentamens met essayvragen. Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van de niet afgeronde cijfers voor de twee deeltentamens.)
Vaksoort executive master
Coördinator prof. dr. I.J.J. Burgers
Docent(en) mr. R.P.C. Adema ,prof. dr. J.N. Bouwman ,prof. dr. I.J.J. Burgers ,mr. N.J. Schutte ,mr. P. Zijlstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Belastingrecht voor Bachelors en Masters 2016/2017, Convoy, 2016 Aarts, G.A.C., et al 9789079564491 €  49,00
Pocket Belastingwetten 2017, Kluwer 9789013138931 €  29,95
Tax Risk Management From Risk to Opportunity,
Amsterdam, 2010
(boek (op usb-stick) wordt door ons besteld en vervolgens aan student gefactureerd)
Bakker A., S. Kloosterhof 9789087220709 €  55,00
Entreevoorwaarden Er wordt voortgebouwd op eerder opgedane elementaire kennis van het belastingrecht. Eventuele deficiënties dienen te worden weggewerkt voordat de collegecyclus Fiscaal Recht wordt gevolgd.
Opmerkingen Dit vak bestaat uit Fiscaal Recht deel 1 en Fiscaal Recht deel 2. Voor beide delen wordt een tentamen afgenomen. Beide delen vormen samen één eindcijfer.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Finance and Control/EMFC 1 semester II verplicht